คำย่อภาษาอังกฤษ-Abbreviations-in-note-taking-การเขียนคำย่อ

Image

คำย่อภาษาอังกฤษ Abbreviations in note-taking การเขียนคำย่อ


Abbreviations in note-taking

“abbreviation”อ่านว่า แอ้บ บริ วิ เอ ชั่น หมายถึง “การเขียนคำย่อ” ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการฝากข้อความ การจดโน้ตการพูดคุย หรือการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ เพื่อความเข้าใจหรือแม้แต่สามารถนำไปใช้ในการแชท สนทนาพูดคุยกันออนไลน์ได้ ดังนั้นวันนี้จึงนำความรู้คำศัพท์บางคำมาให้ได้เรียนรู้ศึกษากันค่ะ ลองอ่านเเละนำไปใช้ได้เลยนะคะ

asap (ASAP) =  as soon as possible เร็วเท่าที่จะเร็วได้
intl =  international นานาชาติ
ATTN =  for the attention of แนบถึง
P/O =  Purchase Order รายการจัดซื้อ
B&B =  bed and breakfast( For hotel )
 1. DEP = departure - ออกจาก
 2. Dept = department - แผนก
 3. esp = especially - โดยเฉพาะ
 4. max = maximum - ค่าสูงสุด
 5. min = minimum - ค่าต่ำสุด
 6. hr(s) = hour(s) - ชั่วโมง
 7. min(s) = minute(s) - นาที
 8. ext = extension - ต่อ
 9. 1st = first - อันดับที่หนึ่ง ลำดับที่หนึ่ง
 10. 2nd = second - อันดับที่สอง ลำดับที่สอง
 11. 3rd = third - อันดับที่สาม ลำดับที่สาม
 12. incl = include - รวม
 13. Re: = reference - การอ้างอิง
 14. ARR = arrival - มาถึง
 15. no. = number - หมายเลข เลขที่
 16. etc. = and so on - และอื่นๆ
 17. info = information - ข้อมูล
 18. St = street - ถนน ตรอก ซอย
 19. Ave = avenue - ถนน
 20. Rd. = road - ถนน (ใหญ่)
 21. Jan = January - เดือนมกราคม
 22. Feb = February - เดือนกุมภาพันธ์
 23. Mar = March - เดือนมีนาคม
 24. Apr = April - เดือนเมษายน
 25. May = May - เดือนพฤษภาคม
 26. Jun = June - เดือนมิถุนายน
 27. Jul = July - เดือนกรกฎาคม
 28. Aug = August - เดือนสิงหาคม
 29. Sept = September - เดือนกันยายน
 30. Oct = October - เดือนตุลาคม
 31. Nov = November - เดือนพฤศจิกายน
 32. Dec = December - เดือนธันวาคม

ขอบคุณเกร็ดความรู้ดี ๆ จาก Pasa24.com

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ