>

Idiom-have-a-fit

Image

Idiom: have a fit

Have a fit= มีโมโห ยัวะ กำลังเดือด

http://dictionary.cambridge.org/dictiona…/…/have-throw-a-fit

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ