เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระเหล่านี้ก่อนทำการลงทะเบียน หากคุณทำการลงทะเบียนเป็นนักแปลอิสระเรียบร้อยแล้ว หมายความว่า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระเหล่านี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระเหล่านี้

1. คุณต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราให้ครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่คุณให้ไว้กับเรา คุณต้องทำการอัปเดตข้อมูลโดยการแจ้งให้ทางเราทราบ โดยเฉพาะ ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังทำการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา ข้อมูลส่วนใดที่ระบบจะแสดงต่อลูกค้าหรือไม่แสดง ทางเว็บไซต์ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนแล้วในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นนักแปลอิสระ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสำคัญของคุณจะรั่วไหลหรือเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสูงสุด

2. คุณต้องเสนอราคาเพื่อค่าบริหารจัดการและสนับสนุนเว็บไซต์จำนวน 30% หมายความว่าหากคุณเสนอราคาที่ 100 บาท คุณจะได้รับเงินค่าแปลจริงจำนวน 70 บาท (หมายเหตุ: เมื่อยอดค่าแปลจริงมีจำนวน 1,000 บาทขึ้นไป จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) ได้รับเงินค่าแปลทุกๆ กลางเดือน และสิ้นเดือน ของทุกเดือน โดยจะจ่ายค่าแปลให้เฉพาะงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ส่งลูกค้า ลูกค้ารับงาน และกดปิดงานแล้วเท่านั้น

3. ห้ามแจ้งเบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆให้ลูกค้า แต่สามารถแจ้งประสบการณ์ และเหตุผลในการเสนอราคาและเวลาดังกล่าวได้ หากพบว่าคุณมีการแจ้งข้อมูลการติดต่อใดๆตามรายละเอียดข้างต้น ทางเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

4. ห้ามใช้เครื่องมือช่วยแปลโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการใช้เครื่องมือช่วยแปล จะไม่มีการชำระเงินค่าแปลสำหรับงานชิ้นนั้น เนื่องจากทางเว็บไซต์จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน พร้อมทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

5. คุณต้องยินดีแก้ไขงานตามที่ลูกค้าแจ้ง ถึงแม้งานจะปิดไปแล้วก็ตาม เป็นระยะเวลา 180 วัน สำหรับงานที่อยู่ในสถานะดำเนินการหากคุณไม่ทำการตรวจสอบแก้ไขงานแปลตามความประสงค์ของลูกค้า จะไม่มีการชำระเงินค่าแปลสำหรับงานชิ้นนั้น เนื่องจากทางเว็บไซต์จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน หากคุณพิจารณางานแล้วเห็นว่างานมีคุณภาพเพียงพอแล้วแต่ลูกค้ายังไม่พึงพอใจ สามารถแจ้งมายังฝ่ายตรวจสอบคุณภาพทางอีเมล info@pasa24.com เพื่อให้ทางเราดำเนินการตรวจสอบ และประสานงานกับลูกค้าต่อไป แต่หากพบว่างานแปลยังขาดคุณภาพ ทางเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

6. ในกรณีที่คุณไม่สามารถส่งงานแปลตามกำหนดการ ให้แจ้งลูกค้าเพื่อพิจารณาขยายเวลาหรือยกเลิกงาน หากไม่สามารถส่งงานแปลตามกำหนดการ และไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือลูกค้าไม่ยินยอมให้ขยายเวลาออกไป จะไม่มีการชำระเงินค่าแปลสำหรับงานชิ้นนั้น เนื่องจากทางเว็บไซต์จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน พร้อมทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

7. ในกรณีที่คุณมีความประสงค์ต้องการยกเลิกงานหลังผ่านการอนุมัติการชำระค่าบริการแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เป็นการสร้างความเสียหายให้กับทางลูกค้า และทางเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ทางเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

8. คุณต้องไม่ทำการส่งงานต่อ หรือแบ่งงานให้ผู้อื่นทำการแปล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพงานแปล หากพบปัญหาในลักษณะนี้ ทางเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

9. คุณต้องไม่นำไฟล์งานของลูกค้าทั้งไฟล์งานต้นฉบับ และไฟล์งานฉบับแปล มาแนบอ้างอิงในตัวอย่างผลงานแปลของตนเอง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด หากพบปัญหาในลักษณะนี้คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บไซต์จะลบไฟล์งานที่มีปัญหาออกในทันที พร้อมทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

10. คุณต้องไม่นำไฟล์งานของลูกค้าทั้งไฟล์งานต้นฉบับ และไฟล์งานฉบับแปลไปเผยแพร่ ทั้งทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคล หรือเพื่อองค์กรใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด หากพบปัญหาในลักษณะนี้คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

11. หากพบว่าคุณมีเจตนาสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า หรือทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ทางเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือน และหากยังเกิดขึ้นอีกจะทำการยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณทันที

12. ในขณะที่งานอยู่ระหว่างดำเนินการ จะมีการแจ้งรายละเอียดการดำเนินการผ่านทางอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ในทุกขั้นตอน โดยเราอาจติดต่อคุณเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบางกรณี เพื่อสอบถาม แจ้งปัญหา หรืออื่นๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ขอให้คุณมีการตอบกลับในทุกช่องทางการติดต่อ หากไม่ต้องการรับการติดต่อใดๆ กรุณาแจ้งมาที่อีเมล info@pasa24.com เพื่อยกเลิกสถานะนักแปลอิสระของคุณ

13. จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด กรณีที่คุณฝ่าฝืน ละเมิด ไม่ปฏิบัติตาม ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางลูกค้า หรือทางเว็บไซต์ หรือเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับทางเว็บไซต์หรือกับตัวนักแปลอิสระเอง รวมถึงในกรณีอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นที่อาจสร้างความเสียหาย ให้แก่ทางลูกค้า หรือทางเว็บไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

14. เมื่อคุณคลิก “ฉันอ่านและยอมรับเงื่อนไข” แสดงว่านักแปลได้อ่านและตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระกับ Pasa24.com เรียบร้อยแล้ว

หากนักแปลท่านใดไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ กรุณาอย่ากดส่งใบสมัครนักแปลและให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ โดยหากกดส่งใบสมัครและได้รับอนุมัติเป็นนักแปลแล้ว แสดงว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ และพร้อมให้แสดงข้อมูลในส่วนที่แจ้งไว้ต่อลูกค้าได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระ ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0423558000206
โทรศัพท์: 09 3397 4214
อีเมล: info@pasa24.com
ไลน์ไอดี: @pawano

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ