1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ

วิธีการขอ "ใบแจ้งหนี้" และ "ใบเสร็จรับเงิน"

หากต้องการ "ใบแจ้งหนี้" และ "ใบเสร็จรับเงิน" สามารถแจ้งเข้ามาที่อีเมล pasa24.com@gmail.com จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการออก "ใบแจ้งหนี้" และ "ใบเสร็จรับเงิน" พร้อมส่งไฟล์สแกนกลับไปยังอีเมลของลูกค้าและนำส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

หมายเหตุ: หากมีการหัก ณ ที่จ่าย 3% ทางลูกค้าต้องส่งใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริงมาที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

เอกสารที่ต้องการประทับตรารับรองคำแปลคืออะไร

เอกสารที่ต้องการประทับตรารับรองคำแปล คือ เอกสารทางราชการ เอกสารด้านกฎหมาย หรือเอกสารที่ต้องใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการ เพราะเอกสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีการประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องจากศูนย์แปล

ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะได้รับการแปลโดยศูนย์แปล ภาษาทเวนตี้โฟร์ เนื่องจากการประทับตรารับรองคำแปลเป็นการรับรองในนามศูนย์แปลเท่านั้น