ภาษากูรู

"รู้และแบ่งปัน" รวมบทความเทคนิควิธีการแปลภาษาจากประสบการณ์ของนักแปลมืออาชีพ

Image

Translation

การแปลภาษา คืองานประเภทหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ทางภาษา ประสบการณ์ และการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้ได้มาซึ่งคำแปลที่มีเนื้อหา ใจความที่ครบถ้วน มีความสละสลวยในการใช้ภาษาและไวยกรณ์ในบริบทที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง จึงจะได้คำแปลที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด... อ่านต่อ