เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

Abbreviations in note-taking การเขียนคำย่อ

Abbreviations in note-taking การเขียนคำย่อ

Image

Abbreviations in note-taking

“abbreviation”อ่านว่า แอ้บ บริ วิ เอ ชั่น หมายถึง “การเขียนคำย่อ” ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการฝากข้อความ การจดโน้ตการพูดคุย หรือการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ เพื่อความเข้าใจหรือแม้แต่สามารถนำไปใช้ในการแชท สนทนาพูดคุยกันออนไลน์ได้ ดังนั้นทางแอดมินจึงนำความรู้คำศัพท์บางคำมาให้ได้เรียนรู้ศึกษากันค่ะ

 1. asap (ASAP) = as soon as possible เร็วเท่าที่จะเร็วได้
 2. intl = international นานาชาติ
 3. ATTN = for the attention of แนบถึง
 4. P/O = Purchase Order รายการจัดซื้อ
 5. B&B = bed and breakfast

(For hotel)

 1. DEP = departure ออกจาก
 2. Dept = department แผนก
 3. esp = especially โดยเฉพาะ
 4. max = maximum ค่าสูงสุด
 5. min = minimum ค่าต่ำสุด
 6. hr(s) = hour(s) ชั่วโมง
 7. min(s) = minute(s) นาที
 8. ext = extension ต่อ
 9. 1st = first อันดับที่หนึ่ง ลำดับที่หนึ่ง
 10. 2nd = second อันดับที่สอง ลำดับที่สอง
 11. 3rd = third อันดับที่สาม ลำดับที่สาม
 12. incl = include รวม
 13. Re: = reference การอ้างอิง
 14. ARR = arrival มาถึง
 15. no. = number หมายเลข เลขที่
 16. etc. = and so on และอื่นๆ
 17. info = information ข้อมูล
 18. St = street ถนน ตรอก ซอย
 19. Ave = avenue ถนน
 20. Rd. = road ถนน (ใหญ่)
 21. Jan = January เดือนมกราคม
 22. Feb = February เดือนกุมภาพันธ์
 23. Mar = March เดือนมีนาคม
 24. Apr = April เดือนเมษายน
 25. May = May เดือนพฤษภาคม
 26. Jun = June เดือนมิถุนายน
 27. Jul = July เดือนกรกฎาคม
 28. Aug = August เดือนสิงหาคม
 29. Sept = September เดือนกันยายน
 30. Oct = October เดือนตุลาคม
 31. Nov = November เดือนพฤศจิกายน
 32. Dec = December เดือนธันวาคม
 • เข้าชม
  26,133
 • แชร์เรื่องนี้