เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ควรทราบ

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ควรทราบ

Image

คำศัพท์ (Vocabulary) คำอ่าน (Reading) ความหมาย (Meaning)
accountant (n) /ə"kaʊntənt/ แอคเค้าแทน นักบัญชี
agreement (n) /ə"griːmənt/ อะกรีเมิ้นท ข้อตกลง สัญญา
billionaire (n) /bɪljə"neə/ บิลเลี่ยนแนร์ คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
boss (n) /bɒs/ บอส เจ้านาย
brand (n) /brænd/ แบรนด ยี่ห้อ
business (n) /"bɪznəs/ บิสิเนส ธุรกิจ
call (v) /kɔːl/ คอล โทรศัพท์
company (n) /"kʌmpəni/ คัมพะนี บริษัท
delegate (n) /"deləgət/ ดีลีเกท ตัวแทน
enterprise (n) /"entəpraɪz/ เอนเทอไพรส บริษัท
entrepreneur (n) /ˌɒntrəprə"nзː/ เอนเทอพรีเนอร นักลงทุนทางการเงิน
expensive (adj) /ɪk"spensɪv/ อิกซเพนซีฝ ราคาแพง
factory (n) /"fæktəri/ แฟคเทอรี โรงงาน
finance (n) /"faɪnæns/ ไฟแน๊นซ การเงิน
flight (n) /flaɪt/ ไฟล้ท สายการบิน
former (adj) /"fɔːmə/ ฟอร์เมอร์ ก่อน
free (adj) /friː/ ฟรี ว่าง
growth (n) /grəʊƟ/ โกรธ การเจริญเติบโต
head (n) /hed/ เฮด หัวหน้า
Hold the line. /həʊld Ɵə "laɪn/ โฮลด เดอะ ไลน ถือสายรอ
income (n) /"ɪnkʌm/ อินคัม รายได้
interest (n) /"ɪntərest/ อินเทอเรสท ดอกเบี้ย
interested (adj)
be interested in sth /"ɪntərestəd/ อินเทอเรสท
/biː "ɪntərestəd ɪn ˌsʌmƟɪɳ/ รู้สึกสนใจ
รู้สึกสนใจในบางสิ่งบางอย่าง
job (n) /ʤɒb/ จ้อบ งาน
join (v) /ʤɔɪn/ จอยน ร่วม
late (adj) /leɪt/ เลท สาย ช้า
level (n) /"levəl/ เลเวิล ระดับ
marketing (n) /"mɑːkɪtɪɳ/ มาเคททิ่ง การตลาด
married (adj) /"mærɪd/ แมริด แต่งงาน
message (n) /"mesɪʤ/ เมสเสจ ข้อความ
nationality (n) /næʃə"næləti/ เนชันแนลลิที สัญชาติ
Pleased to meet you /"pliːzd tə ˌmiːt juː/ พลีส ทู มีท ยู ยินดีที่ได้รู้จัก
president (n) /"prezɪdənt/ เพรสซิเด้นท์ ประธาน
prime minister (n) /praɪm "mɪnɪstə/ ไพรมินิสเทอร นายกรัฐมนตรี

  • เข้าชม
    32,272
  • แชร์เรื่องนี้