คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ควรทราบ

คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ควรทราบ

Image

คำศัพท์ (Vocabulary)    คำอ่าน (Reading)    ความหมาย (Meaning)
accountant (n)    /ə'kaʊntənt/ แอคเค้าแทน    นักบัญชี
agreement (n)    /ə'griːmənt/ อะกรีเมิ้นท    ข้อตกลง  สัญญา
billionaire (n)    /bɪljə'neə/  บิลเลี่ยนแนร์    คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์ 
boss (n)    /bɒs/          บอส    เจ้านาย
brand (n)    /brænd/   แบรนด    ยี่ห้อ
business (n)    /'bɪznəs/   บิสิเนส    ธุรกิจ
call (v)    /kɔːl/         คอล    โทรศัพท์
company (n)    /'kʌmpəni/   คัมพะนี    บริษัท
delegate (n)    /'deləgət/     ดีลีเกท    ตัวแทน  
enterprise (n)    /'entəpraɪz/     เอนเทอไพรส    บริษัท
entrepreneur (n)    /ˌɒntrəprə'nзː/  เอนเทอพรีเนอร    นักลงทุนทางการเงิน
expensive (adj)    /ɪk'spensɪv/  อิกซเพนซีฝ    ราคาแพง
factory (n)    /'fæktəri/    แฟคเทอรี    โรงงาน
finance (n)    /'faɪnæns/   ไฟแน๊นซ    การเงิน
flight (n)    /flaɪt/         ไฟล้ท    สายการบิน
former (adj)    /'fɔːmə/      ฟอร์เมอร์    ก่อน
free (adj)    /friː/            ฟรี    ว่าง   
growth (n)    /grəʊƟ/        โกรธ    การเจริญเติบโต
head (n)    /hed/             เฮด    หัวหน้า
Hold the line.    /həʊld Ɵə 'laɪn/  โฮลด  เดอะ  ไลน    ถือสายรอ  
income (n)    /'ɪnkʌm/      อินคัม    รายได้
interest (n)    /'ɪntərest/       อินเทอเรสท    ดอกเบี้ย
interested (adj)
be interested in sth    /'ɪntərestəd/    อินเทอเรสท
/biː 'ɪntərestəd ɪn ˌsʌmƟɪɳ/    รู้สึกสนใจ
รู้สึกสนใจในบางสิ่งบางอย่าง
job (n)    /ʤɒb/              จ้อบ    งาน
join (v)    /ʤɔɪn/              จอยน    ร่วม
late (adj)    /leɪt/                  เลท    สาย  ช้า
level (n)    /'levəl/              เลเวิล    ระดับ
marketing (n)    /'mɑːkɪtɪɳ/        มาเคททิ่ง    การตลาด
married (adj)    /'mærɪd/                แมริด    แต่งงาน
message (n)    /'mesɪʤ/               เมสเสจ    ข้อความ
nationality (n)    /næʃə'næləti/      เนชันแนลลิที    สัญชาติ
Pleased to meet you    /'pliːzd tə ˌmiːt juː/  พลีส ทู มีท ยู    ยินดีที่ได้รู้จัก
president (n)    /'prezɪdənt/  เพรสซิเด้นท์    ประธาน
prime minister (n)    /praɪm 'mɪnɪstə/ ไพรมินิสเทอร    นายกรัฐมนตรี