คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสาร Communication

การติดต่อสื่อสาร Communication
คือ การส่งข่าวสาร ข้อมูลแนวความคิด ความรู้สึก ตลอดจนทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยการพูด เขียน และสัญลักษณ์ต่างๆ
สรุป การติดต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือ จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งการถ่ายทอดอาจใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือสัญลักษณ์อื่นๆที่สามารถทำให้เข้าใจข่าวสารได้ตรงกัน

วันนี้เลยมีคำศัพท์ของการสื่อสารต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ มาฝากกันค่ะ


 1. answer the phone รับโทรศัพท์
 2. answerphone เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
 3. area code รหัสพื้นที่
 4. cable โทรเลข, สายเคเบิล
 5. call การสนทนาทางโทรศัพท์
 6. cellular phone โทรศัพท์มือถือ
 7. conversation การสนทนา
 8. country code รหัสประเทศ
 9. dialogue บทสนทนา, การสนทนา
 10. dial หมุนโทรศัพท์
 11. end user ผู้บริโภค
 12. engaged ไม่ว่าง
 13. conference call การประชุมทางโทรศัพท์
 14. cordless phone โทรศัพท์ไร้สาย
 15. business call การโทรเรื่องธุรกิจ
 16. andriod phone โทรศัพท์ที่ใช้ปฏิบัติการแอนดรอย
 17. answering machine เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
 18. cordless phone โทรศัพท์ไร้สาย
 19. cardphone โทรศัพท์แบบใช้บัตร
 20. personal call การโทรส่วนตัว
 21. yellow page สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
 22. phone โทรศัพท์, เสียงพูด
 23. wrong number โทรผิด
 24. phone card บัตรโทรศัพท์
 25. walkie-talkie เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ
 26. phone book สมุดโทรศัพท์
 27. text message ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
 28. phone booth ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
 29. extension สายต่อ
 30. payphone โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ
 31. fax แฟกซ์, โทรสาร
 32. palm computer คอมพวิเตอร์ขนาดเล็ก
 33. fixed line phone โทรศัพท์บ้าน
 34. pager วิทยุติดตามตัว
 35. fault ต่อผิด
 36. outside line สายนอก
 37. handset หูโทรศัพท์
 38. operator พนักงานรับโทรศัพท์
 39. hang up วางหูโทรศัพท์
 40. headset ชุดหูฟัง
 41. press the number กดเบอร์โทรศัพท์
 42. internet cafe ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
 43. propaganda การโฆษณาชวนเชื่อ
 44. interference เสียงแทรก
 45. public telephone โทรศัพท์สาธารณะ
 46. international สอบถามหมายเลข
 47. receiver เครื่องรับโทรศัพท์
 48. directory enquiries โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
 49. ring ring โทรศัพท์ดัง
 50. leave a message ฝากข้อความ
 51. ring off วางสาย
 52. local call โทรศัพท์ในพื้นที่
 53. long distance call โทรทางไกล
 54. ringtone เสียงเรียกเข้า
 55. signal สัญญาณ
 56. massage ข้อความ
 57. missed call สายที่ไม่ได้รับ
 58. startup ธุรกิจเกิดใหม่
 59. telecommunication โทรคมนาคม
 60. mobile phone โทรศัพท์มือถือ
 61. mobile phone charger ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ
 62. switchboard แผงต่อสายโทรศัพท์
 63. telephone directory สมุดโทรศัพท์
 64. modem โมเด็ม
 65. off the hook วางสาย

ขอบคุณความหมายคำว่า "การติดต่อสื่อสาร"

จาก: www.kroobannok. com/blog/20402