คำศัพท์เกี่ยวกับการชุมนุม ประท้วง เป็นภาษาอังกฤษ Flash mob

คำศัพท์เกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง เป็นภาษาอังกฤษ
Democracy ประชาธิปไตย

Revolution การปฏิวัติ

Political organization องค์กรทางการเมือง

Politician นักการเมือง

Flash mob การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง


Mob-Protester ผู้ชุมนุมประท้วง
Wrongdoing การกระทำผิด
Prime Minister นายกรัฐมนตรี
Political corruption ทุจริตทางการเมือง
Centralization การรวมอำนาจ
Separation of power การแบ่งแยกอำนาจ
Supreme Court ศาลฎีกา
Negotiations การเจรจาต่อรอง
Demonstration การเดินขบวน , การประท้วง
Justice ความยุติธรรม

Opinion
ความคิดเห็น
Argument ข้อโต้แย้ง
Inmate, prisoner นักโทษ

ขอบคุณคำแปลจาก FACEBOOK:
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร รับแปลงาน พร้อมตรวจภาษา

https://www.facebook.com/pawanotranslation/photos/a.100302898065480/258380668924368/?type=3&theater

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ