อาชีพนักแปลภาษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพราะผู้คนมีความต้องการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ในการท่องเที่ยวทุกครั้ง การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น อาชีพนักแปลภาษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงถือเป็นอาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย (ล่าม) หรือการแปลเป็นเอกสาร เช่น การแปลเมนูอาหาร การแปลชื่อที่พักอาศัยและรายละเอียนการเข้าพัก การแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติพอสังเขป การแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การแปลคู่มือท่องเที่ยว แผนที่ เป็นต้น เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
อาชีพนักแปลภาษามีความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไร
1. สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว : อาชีพนักแปลภาษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะช่วยสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีให้กับผู้ท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพราะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ : อาชีพนักแปลภาษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยว ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่พัก การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุกสนานและได้รับการตอนรับที่ดี
3. เพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : อาชีพนักแปลภาษา ล่ามแปลภาษา หรือ ไกด์นำเที่ยว ต้องมีความรู้ด้านภาษาและประสบการณ์ในการสื่อสารด้านภาษา อย่างน้อย 5-10 ปี เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ข้อห้ามของสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
หน้าที่ของอาชีพนักแปลภาษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักแปลภาษามีบทบาทสำคัญในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องภาษาที่แตกต่างกัน และยังมีหน้าที่อื่นๆดังนี้
1. แปลเอกสาร : แน่นอนว่าหน้าที่หลักของนักแปลคือการแปลเอกสาร ในทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักแปลต้องทำการแปลเอกสารเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลที่พักอาศัย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจข้อมูลอย่างถูกต้อง ก่อนเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว
2. ตีความวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น : นักแปลภาษามีบทบาทในการตีความหมายของวัฒนธรรมและประเพณีในแต่ละท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี เช่น การแปลเมนูอาหารของท่องถิ่น การแปลข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละท่องถิ่น และปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม
3. ล่ามแปลภาษาหรือไกด์นำเที่ยว : ล่ามแปลภาษาหรือไกด์นำเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะทุกๆประเทศจะมี ล่ามแปลภาษาหรือไกด์นำเที่ยว โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ ได้เข้าใจซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น ติดต่อกับสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อพานักท่องเที่ยวเข้าชม สื่อสารกับพนักงานโรงแรมหรือพนักงานในสถานที่ท่องเที่ยว สื่อสารกับแม่ค้าขายของตามสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้ผู้ท่องเที่ยวได้ความสะดวกและได้รับบริการที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการ
4. แปลจดหมายอีเมล : บางครั้งอาชีพนักแปลก็ต้องแปลจดหมายอีเมลเพื่อใช้ติดต่อกับนักท่องเที่ยวที่กำลังหาข้อมูลในการท่องเที่ยว โดยอาชีพนักแปลจะทำหน้าที่แปลเนื้อหาของจดหมายอีเมล แล้วทำการตอบกลับอีเมล เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทราบ หรือยังอาจจะต้องได้แปลข้อความในแชทออนไลน์ ข้อความบนโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ เพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบรายละเอียดต่างๆและเข้าใจตรงกัน
5. แปลภาษาเพื่อทำสัญญา : ในกรณีที่มีการต่อรองหรือทำสัญญาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีการแปลเอกสารสัญญาเกิดขึ้น เช่น การเจรจากับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่น เจ้าของโรงแรมหรือร้านอาหาร หรือการเจรจาการจัดงานแสดง ที่ต้องใช้เอกสารสัญญาในการติดต่อเพื่อให้การติดต่อประสานงานต่อรองเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
จากที่กล่าวมานั้น หน้าที่ของนักแปลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องแปล เช่น แปลเว็บไซต์ แปลแอปพลิเคชัน แปลเอกสารตรวจสอบคุณภาพบริการ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า อาชีพนักแปลมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก ดังการเลือกแปลภาษากับนักแปลที่มีความซื่อสัตย์กับอาชีพของตนเอง โดยไม่ใช้เครื่องมือในการแปล จะทำให้ได้รับงานแปลที่ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน หรือแปลกับบริษัทแปลภาษาที่มีการตรวจเซ็คงานแปลทุกครั้งก่อนส่งมอบงานแปลก็เช่นกัน

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ