ท่านจะพัฒนาตนเองเป็นนักแปลหรือล่ามมืออาชีพได้อย่างไร? (How Do You Self-Develop to be a Professional Translator or Interpreter?)

“อะไร เป็นตัวกำหนดว่า ท่านเป็นมืออาชีพโดยแท้จริง(What makes you a true professional?)”คำตอบของผม คือ

จากประสบการณ์การทำงานด้านวิชาชีพต่างๆที่ต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 35ปี ผมเคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย นักบริหารในสมาคม บริษัทโรงงานและในบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ตลอดจนดำเนินธุรกิจเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรมการจัดการ ผมกล่าวอย่างมั่นใจได้ว่า ข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพนั้น อย่างน้อยที่สุด ควรประกอบด้วยสาม(3) คุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

1.ความสามารถในการทำงานที่แกร่งกล้าโดยมิต้องมีผู้อื่นมากำกับ ควบคุมและตรวจตราตลอดเวลา

2.ความสามารถในการรับรองผลสำเร็จของงานที่ตนรับผิดชอบหรืองานที่ตนได้รับมอบหมายและ

3.ความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเอง กล้ารับเมื่อทำผิดพลาด มักถ่อมตนและถามขอความช่วยเหลือจากลูกค้าหรือ

ผู้มอบงานเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้าปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวในทุกครั้งต่อการกระทำสิ่งอื่นใดที่อาจไม่สอดรับกับ

คุณธรรมและจรรยาบันวิชาชีพของตน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความข้างล่าง(โปรดดูไฟล์ที่แนบ) ที่ผมจะนำเสนอท่านดังต่อไปนี้ จะคุ้มค่ากับเวลาของท่านที่ต้องช่วยผ่านตาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และหากแม้เป็นเครื่องกระตุ้นความคิดท่านเพียงเล็กน้อย แต่ยังประโยชน์ช่วยให้ท่าน

อยากริเริ่มค้นหา “วิธีการ(how-to) ของท่านเอง” ในการพัฒนาตนเป็นนักแปลหรือล่ามมืออาชีพโดยแท้จริงได้ ก็จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ