น้ำเข้าหู ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร ปัญหาเรื่องตาและหู เป็นภาษาอังกฤษ

Eye and Ear Problems
ปัญหาเรื่องตาและหู
ear wax ขี้หู

sties, sty กุ้งยิง

ear infection หูติดเชื้อ

swimmer’s ear น้ำเข้าหู

tinnitus หูอื้อหรือเสียงในหู

vertigo เวียนศีรษะ (บ้านหมุน)

conjunctivitis เยื่อบุตาอักเสบ