เพียงแค่สื่อก็เป็นสารแล้ว (The Medium Is the Message/Massage)

เพียงแค่สื่อก็เป็นสารแล้ว (The Medium Is the Message/Massage)

From Marshall McLuhan

          McLuhan เจ้าของคำพูดชื่อดัง “เพียงแค่สื่อก็เป็นสารแล้ว (the medium is the message)” (McLuhan & Fiori, 1967) สำหรับเขานั้นสามารถแปลความได้หลากหลาย ทั้ง สื่อมวลชน (medium) หรือช่องทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นตัวกำหนดเนื้อหาสาระของการติดต่อสื่อสาร พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ถึงแม้ว่าเนื้อหาในสารไม่ตรงประเด็นก็ยังสำคัญน้อยกว่าแบบฟอร์ม หรือ สื่อมวลชน (medium) ดั่งตัวอย่างที่ McLuhan ถกเกี่ยวกับบทบาทของโทรทัศน์ (McLuhan & Fiori, 1967)

               สำหรับ McLuhan คำว่า “เพียงแค่สื่อก็เป็นสารแล้ว (the medium is the message)” นั้น สามารถเปลี่ยนความหมายได้แค่เพียงเปลี่ยนตัวอักษรเพียงตัวเดียว กลายเป็น สื่อก็คือสาร(The medium is the massage)”  ซึ่งหมายความว่า สื่อเป็นตัวจัดการวิธีการรับรู้เกี่ยวกับตัวเรา ผู้อื่น สังคม และ โลกนี้  สื่อมีหน้าที่รับเอาความรู้สึกนึกคิดของเราและถ่ายทอดออกไป สุดท้ายแล้ว McLuhan ยังเล่นคำในประโยคให้เป็น “The medium is the mass-age” ซึ่งหมายถึง ยุคที่สื่อมวลชนจะกลายเป็นผู้ที่สร้างความวุ่นวายในการส่งสาร

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ