คำศัพท์เกี่ยวกับการวิจัย - Theory, Concept, Model, Assumption, Conceptual Framework

หลายคนอาจจะสงสัยว่า คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายต่างกันอย่างไร เดี๋ยวเรามาดูความหมายทีละคำนะครับ

1. Theory ข้อทฤษฎี ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างแนวคิดอย่างน้อย 2 แนวคิด

2. Concept แนวคิด เป็นนามธรรมทำหน้าที่จัดระบบความคิดให้มีขอบข่ายที่สื่อความหมายได้ เช่น แนวคิดเรื่องระบบราชการ แนวคิดเรื่องการประสานงาน ฯลฯ

3. Model เป็นแบบจำลองที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์

4. Assumption เป็นข้อตกลงเบื้องต้น

5. Conceptual Framework กรอบแนวคิดในการวิจัย แต่ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์เหมือนกับ Model

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ