เขียนบทคัดย่องานวิจัย ต้องใช้ Past Simple Tense เท่านั้นจริงหรือ

"เรื่องราวในอดีต บางทีก็ชัดเจนราวกับข้อเท็จจริงที่สัมผัสได้ ณ ปัจจุบัน"

จากประสบการณ์ตรงด้านการเขียน/การแปล และศึกษาเพิ่มเติม พบว่า ในการเขียน/แปลบทคัดย่องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษนั้น:

1. ส่วน Introduction (ถ้ามี) ใช้ simple present และ present perfect

>>การเขียนเล่า "ที่มาและความสำคัญ" เป็นการเล่าข้อเท็จจริง หรือปัญหาโดยทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หรือหลักการและเหตุผล แต่ส่วนนี้ไม่ค่อยพบในบทคัดย่องานวิจัยบ้านเรา ซึ่งนิยมขึ้นต้นด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย/บทความ

2. วัตถุประสงค์ ใช้ได้ทั้ง simple present และ SIMPLE PAST

>>สามารถเขียนวัตถุประสงค์ในบริบทข้อเท็จจริงก็ได้ แบบอดีตก็ได้ เช่น

The objectives of this research are..........

The purpose of this study was.....

This research aims to......

This article aimed at........

3. วิธีดำเนินการวิจัย ใช้ SIMPLE PAST

>>เป็นการบอกว่า ได้กระทำกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล หรือได้ลงมือทดลองไปแล้ว ตอนนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างมายังไง ใช้เครื่องมืออะไร ทุกอย่างเป็นอดีตไปแล้ว

4. ผลการวิจัย/ข้อค้นพบ ใช้ SIMPLE PAST

>>เป็นสิ่งที่ลงมือทำไปแล้ว และได้ค้นพบอะไรบ้าง

5. สรุปผล/อภิปราย/ข้อเสนอแนะ ใช้ simple present

>>เป็นการสรุปหรืออภิปรายให้เห็นข้อเท็จจริง และเสนอแนะว่าจะนำผลการวิจัยไปปรับใช้ได้อย่างไร

>>ในบางบริบท ประโยคเดียวกันก็สามารถใช้ได้ทั้ง tense ที่เป็นอดีตและปัจจุบันมารวมกันได้

เข้าไปอ่านเพิ่มเติม พร้อมตัวอย่างการเขียน และรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ได้ที่ :

https://apastyle.apa.org/style-grammar.../grammar/verb-tense

https://www.magnumproofreading.com/.../using-the-present...

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ