คำศัพท์ "การเลือกตั้ง" เป็นภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "การเลือกตั้ง"
การเลือกตั้ง คือ กระบวนการวินิจฉัยสั่งการอย่างเป็นทางการซึ่งประชาชนเลือกปัจเจกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง การเลือกตั้งเป็นกลไกปกติที่ใช้ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17[1] การเลือกตั้งอาจเพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในสภานิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหารและตุลาการ และสำหรับรัฐบาลภูมิภาคและท้องถิ่น กระบวนการนี้ยังใช้ในองค์การเอกชนและธุรกิจ ตลอดจนสโมสรจนถึงสมาคมและบรรษัท
สำหรับปัจจุบัน การเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการหล่อหลอมเจตจำนงและความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน เพื่อให้เกิดความชอบธรรมแก่ผู้ปกครอง และเป็นเครื่องมือในการใช้ควบคุมการใช้อำนาจรัฐ ถือเป็นการแสดงเจตจำนงแห่งรัฐ ซึ่งการเลือกตั้งระดับรัฐมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ หลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป โดยเสมอภาค โดยตรง โดยลับ และโดยเสรี

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้ว วันนี้เลยได้นำข้อความ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาฝากกันด้วยค่ะ สามารถอ่านและนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ และที่สำคัญทุกคนอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ เลือกพรรคเลือกผู้นำที่อยากให้มาพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้ากันค่ะ
ballot box (n.)-หีบใส่บัตรลงคะแนน
ตัวอย่างประโยค:People place their voting paper in a ballot box.(ประชาชนหย่อนบัตรลงคะแนนลงในหีบบัตรลงคะแนน)


campaign (n.), (v.)
(n.) การรณรงค์, การหาเสียง
(v.) รณรงค์, หาเสียง
ตัวอย่างประโยค:The Government is planning several campaigns to encourage people to vote. (รัฐบาลกำลังวางแผนรณรงค์หลายโครงการเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง)
candidate (n.)-ผู้ท้าชิง, ผู้สมัคร, ผู้เข้าแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค:Tom Eton, the candidate from the A party is still leading in the polls. (ทอม อีตัน ผู้สมัครจากพรรค A ยังมีคะแนนนำในการสำรวจจากหลาย ๆ สำนัก)
citizen (n.)- ประชาชน, พลเมือง
constitution (n.)-รัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างประโยค:Every citizen should uphold the constitution.(ประชาชนทุกคนควรสนับสนุนรัฐธรรมนูญ)
debate (n.)-การโต้วาที, การถกเถียง, การอภิปราย
ตัวอย่างประโยค:This debate has been going for several hours without reaching a conclusion. (การอภิปรายในครั้งนี้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว โดยที่ยังไม่ถึงการสรุปผลเลย)
democracy (n.)-การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตัวอย่างประโยค:A strong opposition is vital to a healthy democracy.(ฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งมีความสำคัญมากต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์)
election (n.)-การเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: There are ten candidates standing in the election.(ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 10 คน)
elector (n.)-ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:You can check the list of elector on the website.(คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ในเว็บไซต์)
exit poll (n.)-การหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
ตัวอย่างประโยค: From several exit polls showed 51 percent voted for A and 49 percent voted for B. (จากผลสำรวจผู้ที่เลือกตั้งแล้ว พบว่า 51 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ A และอีก 49 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ B)
majority (n.)-ส่วนใหญ่, เสียงข้างมาก
ตัวอย่างประโยค:The committee usually takes decisions by majority vote.(เหล่าคณะกรรมการมักตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมาก)
minority (n.)-ส่วนน้อย, เสียงข้างน้อย
ตัวอย่างประโยค:Boys are in the minority at the dance class.(มีเด็กผู้ชายเป็นส่วนน้อยในชั้นเรียนวิชาการเต้น)
platform (n.)-คำแถลงการณ์, นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:We campaigned on a platform of low taxation.(พวกเรารณรงค์นโยบายเกี่ยวกับการลดการจัดเก็บภาษี)
policy (n.)-นโยบาย
ตัวอย่างประโยค:The government is campaigning a policy of stopping sexual harassment. (รัฐบาลกำลังรณรงค์นโยบายที่เกี่ยวกับการหยุดยั้งการคุกคามทางเพศ)
political party (n.)-พรรคการเมือง
ตัวอย่างประโยค:I don't belong to any political party at all. (ฉันไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น)
politician (n.)-นักการเมือง
ตัวอย่างประโยค:He is a highly ambitious politician.(เขาเป็นนักการเมืองที่มีความทะเยอทะยานสูง)
poll (n.)-การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก, ผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: The latest opinion poll shows that the president's popularity has decreased.(ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดออกมาว่าความนิยมของประธานาธิบดีนั้นลดลง)
representative (n.)-ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตัวอย่างประโยค:He is the only representative from this area.(เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวในพื้นที่นี้)
senator (n.)-วุฒิสมาชิก
ตัวอย่างประโยค:The senator discussed with the President about the new policy.(เหล่าวุฒิสมาชิกได้ร่วมอภิปรายกับประธานาธิบดีเกี่ยวกับนโยบายใหม่)
speech (n.)-การกล่าวสุนทรพจน์, การปราศรัย
ตัวอย่างประโยค:Speech is the fastest method of communication between people.(การกล่าวสุนทรพจน์เป็นวิธีการสื่อสารระหว่างผู้คนที่เร็วที่สุด)
vote (n.) (v.)
(n.) การลงคะแนนเสียง
(v.) ลงคะแนน
ตัวอย่างประโยค:The X party gained over 50% of the vote.(พรรคการเมือง X ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 50 เปอร์เซ็น)

.

ขอบคุณคำศํพท์ทั้งหมดจาก: trueplookpanya. com

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ