ประโยคที่ใช้ คำว่า "Time"


รวมประโยคที่ใช้คำว่า "Time" (ไทม์)
เวลา ในมุมมองหนึ่งกล่าวว่า เวลาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งของจักรวาล ให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ดำเนินอยู่ในนั้น ซึ่งเป็นแนวคิดของไอแซก นิวตัน อีกมุมมองหนึ่งกล่าวว่า เวลาเป็นสิ่งสมมุติเช่นเดียวกับพื้นที่ (สเปซ) และตัวเลข มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นลำดับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลากับเหตุการณ์เหล่านั้นจะรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวคิดของอิมมานูเอล คานต์ และกอตฟรีด ไลบ์นิซ
บางที มุมมองทั้งสองเกี่ยวกับเวลาก็ยังน่าสับสนอยู่ จึงมีการนิยามโดยการปฏิบัติ ความหมายของการดำเนินงาน หรือ(operational definition) ซึ่งมักใช้การเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นคาบของวัตถุเป็นตัววัดเวลา เช่น ดิถี (ข้างขึ้นข้างแรม) ของดวงจันทร์ การแกว่งของลูกตุ้ม การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
เวลา เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศิลปศาสตร์ แต่ละสาขาก็มีมุมมองต่าง ๆ กันไป เช่น ในวิชาเศรษฐศาสตร์ อาจมองว่า "เวลาเป็นเงินทอง" ("Time is money.") เป็นต้น

all the time ตลอดเวลา
every time ทุกครั้ง
sometimes บางครั้ง
sometime บางเวลา
at times บางคราว
from time to time นาน ๆ ครั้ง
in time ทันเวลา
on time ตรงเวลา
for the time being ณ ตอนนี้
anytime เมื่อไหร่ก็ได้
ahead of time ล่วงหน้า
time after time ซ้ำแลล้วซ้ำอีก
big time อย่างมาก
at all time ตลอดเวลา
at the time เมื่อตอนนั้น
at the same time ขณะเดียวกัน
daytime เวลากลางวัน
nighttime เวลากลางคืน
bedtime เวลวานอน
lunchtime เวลาอาหารเที่ยง
good time สนุกสนาน
life time ช่วงชีวิต
peacetime เวลาสงบ
save time ประหยัดเวลา
waste time ใช้เวลา
kill time ฆ่าเวลา
run out of time หมดเวลา
out of time ผิดเวลา
have time off มีเวลาว่าง
Time flies. เวลาผ่านไปเร็วเสมอ
Good timing. จังหวะเหมาะ
Time is precious. เวลาเป็นสิ่งมีค่า
No time to lose. ไม่มีเวลาให้เสีย
Time's up. หมดเวลา
Time will tell. เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์

ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: english_kruwhan