คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "ธุรกิจ" ( Business )


ธุรกิจ 𝖇𝖚𝖘𝖎𝖓𝖊𝖘𝖘เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจส่วนมากมีเอกชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการเพื่อให้ได้กำไร และเพิ่มความมั่งคั่งแก่เจ้าของธุรกิจ ธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้

วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ "ธุรกิจ" กันค่ะ


 1. business ธุรกิจ
 2. brand ตรา, ยี่ห้อ
 3. advertising การโฆษณา, ธุรกิจโฆษณา
 4. branch สาขา
 5. bureau สำนักงาน
 6. department แผนก
 7. discount การลดราคา
 8. personnel บุคลากร, ฝ่ายบุคล
 9. dept หนี้สิน
 10. auditor ผู้สอบบัญชี
 11. corporate social ความรับผิดชอบต่อสังคม
 12. goods สินค้า
 13. fax เครื่องแฟกซ์, ส่งแฟกซ์
 14. duty หน้าที่
 15. assurance การรับรอง, การรับประกัน
 16. interpreter ล่าม
 17. project แผนการ, โครงการ
 18. cargo สินค้า
 19. dividend เงินปันผล
 20. firm บริษัท
 21. director กรรมการบริษัท
 22. company บริษัท
 23. budget งบประมาณ
 24. commerce การค้าขาย
 25. distributor ผู้แทนจำหน่าย
 26. demand ความต้องการซื้อ
 27. income รายได้, เงินได้
 28. guild สมาคม
 29. audit การตรวจสอบบัญชี
 30. procedure กระบวนงาน
 31. management team คณะผู้บริหาร
 32. gain ผลกำไร, ผลประโยชน์
 33. commerce การค้าขาย
 34. function หน้าที่, การทำงาน
 35. fiscal year ปีงบประมาณ
 36. commitment การมอบหมาย
 37. promotion การเลื่อนขั้น / ตำแหน่ง
 38. power supply แหล่งพลังงาน
 39. boss นายจ้าง,นาย
 40. cash flow กระแสเงินสด
 41. business card นามบัตร
 42. employee ลูกจ้าง
 43. employer นายจ้าง
 44. pay rise การขึ้นเงินเดือน
 45. factory โรงงาน
 46. export การส่งออก
 47. loan เงินกู้, การให้ยืม
 48. output ผลผลิต
 49. trade อาชีพ, การค้าขาย
 50. colleagus เพื่อนร่วมงาน
 51. purchase การซื้อ, ของที่ซื้อมา
 52. tax ภาษี
 53. import การนำเข้า
 54. cooperation การร่วมมือ
 55. ticket ป้ายราคา, ตั๋ว
 56. parcel พัสดุ, ห่อหีบ
 57. VAT (value-added tax) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 58. cost ต้นทุน
 59. dealing การติดต่อ, การค้า
 60. contract สัญญา, สัญญาจ้าง
 61. printer เครื่องพิมพ์
 62. control การควบคุม
 63. freelance บุคคลที่ทำงานอิสระ
 64. currency เงินตรา
 65. customs duty ภาษีศุลกากร
 66. remuneration รายได้, ค่าตอบแทน
 67. human resources ทรัพยากรมนุษย์
 68. tariff ภาษีศุลกากร, ค่าธรรมเนียม
 69. collate ตรวจทานเอกสาร
 70. structure โครงสร้าง
 71. profit ผลประโยชน์, กำไร
 72. suppiler ผู้ผลิตสินค้า, ผู้จัดส่งสินค้า
 73. wage ค่าแรง, ค่าจ้าง
 74. surplus เงินที่เหลือหลังหักรายจ่าย
 75. yield ผลผลิต, ผลตอบแทน
 76. debenture ใบหุ้นกู้, หุ้นกู้
 77. evacuation plan แผนการอพยพ
 78. trader ผู้ประกอบการค้า
 79. dimissal การเลิกจ้าง, การไล่ออก
 80. fiscal year ปีงบประมาณ
 81. gain ผลประโยชน์
 82. guild สมาคม
 83. manufacture ผลผลิต, ผู้ผลิต
 84. agency บริษัทตัวแทน
 85. machine เครื่องจักร
 86. approve อนุมัติ
 87. bankrupt ล้มละลาย
 88. appointment การนัดหมาย
 89. deficit การขาดดุล
 90. obligation ข้อผูกพัน, ภาระหน้าที่
 91. study leave ลาเพื่อไปเรียนต่อ
 92. method วิธีการ, วิธี
 93. social security การประกันสังคม
 94. type ชนิด, แบบ
 95. teleconference การประชุมทางไกล
 96. stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 97. resolve แก้ปัญหา
 98. purchasing การจัดซื้อ
 99. recorder เครื่องบันทึก
 100. price ราคา
 101. supply chain ห่วงโซ่อุปทาน
 102. plan แผนการ, แผนงาน
 103. security camera กล้องรักษาความปลอดภัย
 104. salary เงินเดือน
 105. layout แผนงาน, โครงงาน
 106. mortgage การจำนอง
 107. loss การขาดทุน
 108. staff คณะผู้ทำงาน
 109. scanner เครื่องสแกนเอกสาร
 110. search engine เครื่องมือค้นหาข้อมูล
 111. engage ว่าจ้าง
 112. chairman ประธาน
 113. file แฟ้มเอกสาร
 114. manager ผู้จัดการ
 115. transaction การติดต่อทางธุรกิจ
 116. CEO ( chief dxecutive officer) ประธานบริหาร
 117. meeting การประชุม
 118. clerk เสมียน
 119. share หุ้น
 120. revenue รายได้
 121. shareholder ผู้ถือหุ้น
 122. sales ยอดการขาย
 123. performance ประสิทธิภาพ
 124. skill ความเชี่ยวชาญ, ฝีมือ
 125. recession การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
 126. seminar การสัมมนา
 127. stock สินค้าคงเหลือ
 128. overtime เงินพิเศษสำหรับงานนอกเวลา
 129. personal leave ลากิจ
 130. payroll บัญชีเงินเดือนขอบคุณความหมายคำว่า "ธุรกิจ" จาก: https://th.wikipedia.org

สั่งงานแปล

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ