คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมอกควัน โลกร้อน มลพิษทางอากาศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมลพิษ หมอกควัน โลกร้อน มลพิษทางอากาศ

Pollutant
สารมลพิษ, สารที่ก่อให้เกิดมลพิษ
Air pollution
มลพิษทางอากาศ
Indoor air pollution
มลพิษทางอากาศในอาคาร
Agricultural Pollution
มลพิษทางการเกษตร
Dust
ฝุ่นละออง
Hygienic mask
หน้ากากอนามัย
Smog
หมอกควัน ( หมอกที่มีควันปนอยู่ )
Smoggy
เต็มไปด้วยหมอกควัน
No smog.
ไม่มีควัน
It's called smog.
มันเรียกว่าหมอก
The weather's getting bad.
สภาพอากาศไม่ดี
Thermal pollution
มลพิษความร้อน
Greenhouse effect
ภาวะเรือนกระจก
Radioactive substance
สารกัมมันตรังสี
Global warming
ภาวะโลกร้อน
Toxic fumes
ควันพิษ
Body burden
ปริมาณสะสมในร่างกาย
Carcinogen
สารก่อมะเร็ง
Carbon dioxide
คาร์บอนไดออกไซด์
Contaminant
สารปนเปื้อน
Polluted water
น้ำเสีย

Cr.Pasa24.com