วิธิที่ใช้ " ชม" แทนคำว่า VERY GooD!

  • You are getting better every. คุณทำได้ดีขึ้นทุกวันเลยนะ
  • You outdid yourself today. เธอทำได้ดีกว่าเดิมที่เคยนะ
  • You've just mastered that. คุณเทพในเรื่องนี้จริงๆ
  • You did that very well. คุณทำได้ดีจริงๆ
  • You certainly did well today. วันนี้คุณทำได้ดีจริงๆ

By @Topica NATIVE