คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันวันวิสาขบูชา
(Visakha Bucha Day)


วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ (birth) ตรัสรู้ (enlightenment) และปรินิพพาน (death, nirvana) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (the 15th day of the waxing moon in the 6th lunar month)
คำศัพท์ที่ควรรู้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า =The Lord Buddha
พระสงฆ์ =Monk
สามเณร =Novice
พุทธศาสนิกชน =Buddhist
สวดมนต์ =Pray
กราบพระ =Pay respect to (the monk/the Buddha image)
ไหว้พระ =Pay respect to Buddha
นั่งสมาธิ =Meditate
ทำบุญ =Make merit
ใส่บาตร =Offer food to the monks
ถวายสังฆทาน =Give the offering dedicated to the monks
สร้างกรรมดี =Create positive karma
ฟังเทศน์ =Listen to the sermon
เวียนเทียน =Walk around the temple with a candle
บริจาค =Donate