คุณสมบัติของนักแปล

คุณสมบัติของนักแปล

นักแปลที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ดังนี้คือ

1. คุณสมบัติส่วนตัว

1. 1 มีใจรักงานแปล

1. 2 รักการอ่าน

1. 3 มีความสามารถในการอ่าน

1. 4 มีความตั้งใจและความมั่นใจสูง

1. 5 มีความระเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำและภาษา

1. 6 มีจรรยาบรรณของนักแปล

1. 7 มีความรู้ดี เฉลียวฉลาด

1. 8 มีจิตใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจาร์ของผู้อื่น

2. ความรู้

2. 1 มีความรู้ในภาษาทั้งสองเป็นอย่างดี

2. 2 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

2. 3 รักการค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลา

2. 4 มีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะแปล

2. 5 มีความรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่เป็นเจ้าของภาษาต้นฉบับ

3. ความสามารถ

3. 1 สามารถตีความภาษาต้นฉบับได้อย่างดี

3. 2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

3. 3 มีความสามารถในการส่งสาร

3. 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ

3. 5 มีความสามารถในการแบ่งขั้นตอนในการแปล

4. ประสบการณ์

4. 1 ฝึกฝนการแปลอยู่เสมอ

4. 2 มีความรู้ในงานหลายสาขา

4. 3 มีความเข้าในระบบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แปล

4. 4 หาความรู้ และเข้ารับการอบรมทางด้านการแปล

4. 5 รักการอ่านงานแปลของคนอื่นๆ เพื่อศึกษาจุดดีและจุดบกพร่อง

สรุปคุณสมบัติของนักแปล

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในภาษาต้นฉบับและภาษาที่ใช้แปลเป็นอย่างดี และหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

2. เป็นผู้ที่ชอบค้นคว้าหาความรู้ในวิชาการแขนงอื่นๆ นอกเหนือจากด้านภาษาในการแปลเรื่องที่ผู้แปลไม่มีความรู้ ก็จะต้องพยายามค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. เป็นผู้มีวิจารณญาณในการแปล มีพื้นฐานการศึกษามาทางด้านไวยากรณ์ และโครงสร้างของภาษารวมทั้งการใช้ภาษา

4. เป็นผู้มีใจกว้างพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ถือเอาของตนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะการแปลนั้นอาจจะแปลได้หลายแบบ

5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้การแปล

อ้างอิง ฐปนี สำเนียงล้ำ

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ