วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ Personal Information


Personal Information กรอกประวัติส่วนตัว/กรอกใบสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ
ทุกครั้งที่เราไปสมัครงานหรือเดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อประสานงานหลาย ๆ ด้าน มักจะมีเอกสารต่างให้เรากรอกและส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
หากใครที่เก่งภาษาอังกฤษ ท่องจำได้ทุกคำศัพท์ ก็ไม่น่าห่วง แต่! ถ้าใครที่ได้บ้าง ไม่ได้บ้างล่ะสิ หรือไม่รู้เรื่องเลย น่าเป็นห่วง มาก ๆ เพราะจะทำให้กรอกเอกสารไม่ได้แน่นอน
วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์ที่เรามักพบเจอ เวลากรอกเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ
ฝึกจำและนำไปไว้ใช้งานในอนาคตได้เลยค่ะ

Personal Information ข้อมูลส่วนตัว
Name ชื่อ
surname นามสกุล
Nickname ชื่อเล่น
Gender เพศ
Date of Birth วัน เดือน ปีเกิด
Age อายุ
Weight น้ำหนัก
Height ส่วนสูง
Marital Status สถานภาพ
Address ที่อยู่
Birthplace บ้านเกิด
Religion ศาสนา
Nationality สัญชาติ
Race เชื้อชาติ
Hobby งานอดิเรก
Email Address ที่อยู่อีเมล์
Education การศึกษา
Occupation อาชีพ
Skills ทักษะความสามารถ
Work Experience ประสบการณ์การทำงาน
Telephone Number หมายเลขโทรศัพท์
Social Security Number หมายเลขประกันสังคม
Bank Account Number หมายเลขบัญชีธนาคาร
Driving Licence Number หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
Tax ID หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Identification Number หมายเลขประจำตัวประชาชน
Passport Number หมายเลขหนังสือเดินทาง
House’s registration
ทะเบียนบ้าน
Identity card no.,I.D.card No.
เลขที่บัตรประชาชน

Identification card,(I.D.Card)
บัตรประจำตัวประชาชน
Present address ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address ที่อยู่ถาวร
Postal code รหัสไปรษณีย์
Color of eyes สีตา
Color of hair สีผม
Complexion สีผิว
Race เชื้อชาติ
Domicile/habitation ภูมิลำเนา
Citizen of เป็นพลเมืองของประเทศ
Religion ศาสนา
Height ส่วนสูง
Weight น้ำหนัก
Spouse คู่สมรส
Single โสด
Married แต่งงานแล้ว
Widowed ม่าย
Divorced หย่าร้าง
Occupation อาชีพ
Dependants ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
Marital status สถานภาพทางการสมรส


Application Form ใบสมัคร
Application ผู้สมัครงาน
Confidential ความลับ
Photo attached here ติดรูปถ่ายตรงนี้
Expect Salary เงินเดือนที่ต้องการ
Application letter จดหมายสมัครงาน
Position applied for/position sought/position desired
ตำแหน่งที่สมัคร/ตำแหน่งที่ต้องการ

To be completed in own handwriting

เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง

Exempted ยกเว้น
Black slot จับใบดำ
Military status สถานภาพทางทหาร
Conscripted ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
No Military Service ไม่มีพันธะทางทหาร
Diploma อนุปริญญา
Vocational อาชีวชั้นสูง
Bachelor’s degree ปริญญาตรี
High School มัธยมศึกษาตอนต้น
Degree Obtained วุฒิการศึกษาได้รับ
Secondary School มัธยมศึกษาตอนต้น
Primary School; Elementary School ประถมศึกษา
High vocational Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Vocational Certificate ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวะศึกษา
Reference บุคคลที่อ้างอิง
Applicant name ชื่อผู้สมัครงาน
Applicant signature ลายเซ็นผู้สมัครงาน
Reasons for leaving เหตุผลที่ลาออกจากงาน
Experience/previous employment ประวัติการทำงาน

ขอบคุณแหล่งที่มา: mrsthinglish, www.9ddn. com

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ