คำในภาษาอังกฤษที่เขียนและออกเสียงคล้ายกัน คำพ้องในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เขียนหรือออกเสียงคล้ายกัน

คำพ้อง คือคำที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกัน มีทั้งคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงและบ่อยครั้งที่เราอาจจะได้ยินการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ มีเสียงที่เปล่งออกมาเหมือนหรือคล้ายกัน แต่ความหมายนั้นใช้ต่างกัน วันนี้ได้รวมคำศัพท์เหล่านี้มาให้อ่านกันด้วยค่ะ ลองออกเสียงกันดูนะคะ
Dear ที่รัก
Deer กวาง
Bare เผยให้เห็น, หวุดหวิด, เปลือยเปลล่า
Bear หมี
Hear ได้ยิน, ฟัง
Here ที่นี่
Mail จดหมาย, การขนส่งทางไปรษณีย์
Male ผู้ชาย
Sweet มีรสหวาน, น่ารัก, ของหวาน, ลูกกวาด
Suite ห้องชุด, ชุดเฟอร์นิเจอร์
To ไปถึง, จนถึง, ให้, เพื่อ
Too อีกด้วย, มากเกินไป
Life ชีวิต
Live อาศัย (ลีฟ) , ถ่ายทอดสด (ไลฟ์)
Royal เกี่ยวกับราชวงศ์
Loyal จงรักภักดี
Their ของเขาเหล่านั้น
There ภาวะนั้น, สถานที่นั้น
Dessert ของหวาน
Desert ทะเลทราย
Price ราคา
Prize รางวัล
Of ของ, เกี่ยวกับ
Off ออกจาก, ลดลงจาก, หยุดงาน
Accept ยอมรับ, ได้รับ, เห็นด้วย
Except ยกเว้น
Principle กฎ
Principal ครูใหญ่
Country ประเทศ, ชนบท
County เขตปกครอง, มณฑล
Flour แป้งทำอาหาร
Flower ดอกไม้
Cereal เมล็ดธัญพืช
Serial สิ่งที่ต่อเนื่องกัน
Personal ส่วนตัว
Personnel พนักงาน, ลูกจ้างบริษัท
Contact ติดต่อ ติดต่อสื่อสาร
Contract นิติกรรมสัญญา
Draft เอกสารฉบับร่าง, ร่าง, ทำพิมพ์เขียว
Draught การลาก, ดึง, ภาพร่าง
Die ตาย, หยุดทำงาน, พินาศ
Dye ย้อม, สีย้อม
Cite กล่าวอ้าง, อ้างอิง
Sight สิ่งที่มองเห็น, การมองเห็น, เห็น, เล็ง
Site สถานที่ตั้ง, จัดตั้งขึ้น, สถานที่เกิดเหตุการณ์