คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "การเลือกตั้ง"

การเลือกตั้ง คือ การที่ราษฏรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อทำหน้าที่แทนตนในการปกครองแต่ละระดับของประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้น
***ส่วนช่วงนี้กำลังฮิตและเป็นข่าวคือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
วันนี้เลยได้ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมด้วยตัวอย่างประโยคมาฝากกันค่ะ
ลองอ่านและนำไปใช้งานกันได้เลยนะคะ

ballot box (n.) หีบใส่บัตรลงคะแนน
ตัวอย่างประโยค:People places their voting paper in a ballot box.
(ประชาชนหย่อนบัตรลงคะแนนลงในหีบบัตรลงคะแนน)
campaign (n.), (v.) (n.) การรณรงค์, การหาเสียง / (v.) รณรงค์, หาเสียง
ตัวอย่างประโยค: The Government is planning several campaigns to encourage people to vote.
(รัฐบาลกำลังวางแผนรณรงค์หลายโครงการเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง)
candidate (n.) ผู้ท้าชิง, ผู้สมัคร, ผู้เข้าแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค:Tom Eton, the candidate from the A party is still leading in the polls.
(ทอม อีตัน ผู้สมัครจากพรรค A ยังมีคะแนนนำในการสำรวจจากหลาย ๆ สำนัก)
citizen (n.) ประชาชน, พลเมือง
constitution (n.) รัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างประโยค:Every citizen should uphold the constitution.
(ประชาชนทุกคนควรสนับสนุนรัฐธรรมนูญ)
debate (n.) การโต้วาที, การถกเถียง, การอภิปราย
ตัวอย่างประโยค: This debate has been going for several hours without reaching a conclusion.
(การอภิปรายในครั้งนี้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว โดยที่ยังไม่ถึงการสรุปผลเลย)
democracy (n.) การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตัวอย่างประโยค: A strong opposition is vital to a healthy democracy
(ฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งมีความสำคัญมากต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์)
election (n.) การเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: There are ten candidates standing in the election.
(ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 10 คน)
elector (n.) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:
You can check the list of elector on the website.
(คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ในเว็บไซต์)
exit poll (n.) การหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
ตัวอย่างประโยค: From several exit polls showed 51 percent voted for A and 49 percent voted for B.
(จากผลสำรวจผู้ที่เลือกตั้งแล้ว พบว่า 51 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ A และอีก 49 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ B)

majority (n.) ส่วนใหญ่, เสียงข้างมาก

ตัวอย่างประโยค: The committee usually takes decisions by majority vote.
(เหล่าคณะกรรมการมักตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมาก)
minority (n.) ส่วนน้อย, เสียงข้างน้อย
ตัวอย่างประโยค:Boys are in the minority at the dance class.
(มีเด็กผู้ชายเป็นส่วนน้อยในชั้นเรียนวิชาการเต้น)
platform (n.) คำแถลงการณ์, นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:We campaigned on a platform of low taxation.
(พวกเรารณรงค์นโยบายเกี่ยวกับการลดการจัดเก็บภาษี)
policy (n.) นโยบาย
ตัวอย่างประโยค:The government is campaigning a policy of stopping sexual harassment.
(รัฐบาลกำลังรณรงค์นโยบายที่เกี่ยวกับการหยุดยั้งการคุกคามทางเพศ)
political party (n.) พรรคการเมือง
ตัวอย่างประโยค:
I don't belong to any political party at all.
(ฉันไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น)

politician (n.) นักการเมือง
ตัวอย่างประโยค:He is a highly ambitious politician.
(เขาเป็นนักการเมืองที่มีความทะเยอทะยานสูง)
poll (n.) การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก, ผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:The latest opinion poll shows that the president's popularity has decreased.
(ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดออกมาว่าความนิยมของประธานาธิบดีนั้นลดลง)
representative (n.) ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตัวอย่างประโยค:He is the only representative from this area.
(เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวในพื้นที่นี้)
senator (n.) วุฒิสมาชิก
ตัวอย่างประโยค: The senator discussed with the President about the new policy.
(เหล่าวุฒิสมาชิกได้ร่วมอภิปรายกับประธานาธิบดีเกี่ยวกับนโยบายใหม่)
speech (n.) การกล่าวสุนทรพจน์, การปราศรัย
ตัวอย่างประโยค:
Speech is the fastest method of communication between people.
(การกล่าวสุนทรพจน์เป็นวิธีการสื่อสารระหว่างผู้คนที่เร็วที่สุด)
vote (n.) (v.) (n.) การลงคะแนนเสียง / (v.) ลงคะแนน
ตัวอย่างประโยค:The X party gained over 50% of the vote.
(พรรคการเมือง X ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 50 เปอร์เซ็น)

ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: www.trueplookpanya.com

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ