คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ "ใบสมัครงาน"

วันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับใบสมัครงานมาฝากกันนะคะ นำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยค่ะ
Personal Data ข้อมูลส่วนตัว
Age อายุ
Applicant ผู้สมัครงาน
Applicant signature ชื่อผู้สมัคร/ลายเซ็น
Citizenship / Nationality พลเมือง/สัญชาติ
Color of hair สีผม
Complexion สีผิว
Date of Birth วัน เดือน ปีเกิด
Domicile ภูมิลำเนา
Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
Guarantor ผู้ค้ำประกัน
Height ส่วนสูง
ID Card No. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Maiden name นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนเเต่งงาน)
Name-Surname ขื่อ-นาสกุล
Occupation อาชีพ
Ordainment บวช
Passed away / Deceased ตาย
Permanent address ที่อยู่ถาวร
Person to notify in case of emergency บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
Position applied for ตำแหน่งที่สมัคร
Postal code รหัสไปรษณีย์
Present address ที่อยู่ปัจจบัน
Race เชื้อชาติ
References บุคคลอ้างอิง
Relative ญาติ
Responsibilities งานทีรับผิดชอบ
Sex เพศ
Weight น้ำหนัก
Education Background ประวัติการศึกษา
Degree obtained วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
Experiences ประสบการณ์
Part-time job อาชีพเสริม

ประมาณนี้นะคะ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะสั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ