2 ส่วนสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษให้เข้าใจนั้น เราต้องรู้หลักทางภาษาเบื้องต้นเสียก่อน เปรียบดั่งมด ซึ่งมี 2 ส่วน หากแต่จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป มดก็จะดำเนินชีวิต หรือเดินต่อไปไม่ได้ ดังนี้ 1. คือส่วนหัว-เปรียบเป็นคำศัพท์ หรือ Vocabulary เราทุกคนก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้คำศัพท์ก่อน 2. คือส่วนหาง-เปรียบเป็นหลักไวยากรณ์ หรือ Grammar ยิ่งเราเรียนรู้คำศัพท์ หรือส่วนแรกได้แล้ว เราก็สามารถนำมาเรียงประโยค ได้อย่างถูกต้อง สวยงาม และเมื่อเราเขียนได้ เราก็สามารถประยุกต์ที่จะพูดในโลกแห่งความเป็นจริงได้