คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการชุมนุม ประท้วง

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการชุมนุมในช่วงนี้

วันนี้เลยมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการชุนนุมการประท้วงมาฝากกันค่ะ

( จะได้ไม่ตกเทรน จะได้ทันตามกระแสนะคะ)


mob / protester
ผู้ชุมนุมประท้วง
liberate
ปลดแอก / ปลดปล่อย / ปล่อยให้เป็นอิสระ
mainstay
แกนนำ
citizenship
สิทธิในความเป็นพลเมือง
demand
เรียกร้อง / ทวงถาม
revolution
การปฏิวัติ
authoritarian
ผู้ที่เผด็จการ / ผู้ที่ใช้อำนาจเผด็จการ
flash mob
การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง
accessory
ผู้สมรู้ร่วมคิด
mastermind
ผู้บงการ
wire-puller
ผู้อยู่เบื้องหลัง
wrongdoing
การกระทำผิด
negotiations
การเจรจาต่อรอง
demonstration
การเดินขบวน , การประท้วง
be divided
แบ่งแยก
civil war
สงครามการเมือง
unification
การรวมตัวกัน
justice
ความยุติธรรม
opinion
ความคิดเห็น
argument
ข้อโต้แย้ง
political organization
องค์กรทางการเมือง