คำศัพท์ แปลเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ

บางสถาบันการศึกษามีให้ 2 ภาษา แต่บางสถาบันการศึกษาไปอ้อนวอนไง เขาก็ไม่ทำให้ 2 ภาษา ถ้าไม่ยอมออกเอกสารภาษาไทยให้ คุณจะแปลเองหรือไปจ้างคนอื่นแปลให้ ก็ได้

ถ้าคุณจ้างร้านแปลใหญ่ๆ คืดค่าแปลใบปริญญาใบละ 300-500 บาท เพราะตัวหนังสือไม่มาก แต่ค่าแปล transcript จะแพงกว่า เพราะกว่าจะตีตารางเสร็จแล้วพิพม์ตัวหนังสือตัวเล็กๆลงไป มันใช้เวลาเป็นวัน ซึ่งในส่วนนี้น่าจะอยู่ที่หน้าละประมาณ 500 บาท ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของตาราง และตัวหนังสือเล็กๆว่ามีมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม ขอแบ่งปันข้อมูลและคำศัพท์เพื่อแนวทางในการจัดแปลเอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

1ชื่อโรงเรียน (School Name)

สถานที่ตั้งโรงเรียน (School Address)

ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน (Student Name)

เพศ (Sex)

เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ID Number)

สัญชาติ (Nationality)

ศาสนา (Religion)

วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth)

สถานที่เกิด (Place of Birth)

ที่อยู่ปัจจุบัน (Home Address)

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (Name of Parents or Guardian)

วัน เดือน ปีของวันที่ที่นักเรียนเข้าเรียน (Date of Admission)

ชื่อโรงเรียนเดิม (Name of Former School)

และชั้นสุดท้ายที่นักเรียนเรียนในโรงเรียนเดิม (Grade)

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาและกิจกรรม

รหัสวิชา (Course Code)

รายวิชาที่เรียน (Course)

ชั่วโมงของรายวิชาต่าง ๆ (Hour/Credit)

/ผลการประเมินที่ได้ (Grade or Result)

ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม (Result of Core Course / Selective Course)

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (Result of Reading, Analytical Thinking and Writing Skills)

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Result of Desired Characteristics)

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Result of Learner Development Activities)

ชั่วโมงที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (Community Service)

ที่มา : กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ