ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยตัว C

[if gte mso 10]>Calm down please. ใจเย็นๆ
Careful of the busy roads. ระวังรถที่วิ่งผ่านเร็วนะ
Change the channel. ช่วยเปลี่ยนรายการ
Cheater. ขี้โกง
Clap your hands. / Give a big hand for + sub ปรบมือดังๆ
Close the door. ปิดประดู
Collect up all the toys. เก็บของเล่นให้หมด
Come on Hurry up. เร็วเข้า / เร็วๆ
Call me. โทรหาฉัน
Call the police. โทรหาตำรวจ
Can I borrow some money? ฉันขอยืม เงินคุณได้ไหม?
Can I have a glass of water please? ฉันขอน้ำสักแก้วได้ไหม?
Can I try it on? ฉันลองสวมดูได้ไหม?
Certainly แน่นอน

Cheers สู้ สู้

Come here. มานี่
ขอบคุณข้อความดีดี :[if gte mso 10]>eduzones