ไปทำงานสาย เข้าห้องเรียนช้า จะต้องใช้ประโยคไหน ?

I'm sorry I'm late. ขอโทษที่สายค่ะ

I'm sorry to have kept you waiting. ขอโทษที่ทำให้รอ

I had to wait ages for a bus. ฉันต้องรอรถบัสนานมาก

The traffic was terrible. รถติดมาก

I couldn't find a parking spot. เราหาที่จอดรถไม่ได้

I got lost when Icame here. ฉันหลงทางระหว่างมาที่นี่

I'm sorry. because of the traffic jam, I can't go so fast. ขอโทษนะ เเต่เพราะรถติดเลยมาช้า

by @Topicanative