คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย


รวมคำศัพท์กฎหมาย ภาษาอังกฤษกฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑ์ คำสั่งหรือข้อบังคับ ที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้บัญญัติขึ้น ผู้ใดฝ่าฝืน มีสภาพบังคับ
กฎหมายต้องมี 5 ประการ ดังนี้
1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ
2. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่มาจากรัฏฐาธิปัตย์
3. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป
4. กฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม
5. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ
เรารู้เรื่องกฎหมายกันแล้ว ต่อไปมารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายกันดีกว่าค่ะ จะมีคำไหนกันบ้างนั้น ไปอ่านกันได้เลย สามารถอ่านและนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ

Report การร้องเรียน (v.)
indemnify ชดใช้ค่าเสียหาย (v.)
Violence ความรุนแรง (n.)
crimnal case คดีอาญา (n.)
civil case คดีแพ่ง (n.)
trial การพิจารณา (n.)
Court ศาล (n.)
Provincial court ศาลจังหวัด (n.)
Court of first instance ศาลชั้นต้น (n.)
Appeal court ศาลอุทธรณ์ (n.)
Military court ศาลทหาร (n.)
Criminal court ศาลอาญา (n.)
civil court ศาลแพ่ง (n.)
Constitutional court ศาลรัฐธรรมนูญ (n.)
Court of justice ศาลยุติธรรม (n.)
Bankruptcy court ศาลล้มละลาย (n.)
Evidence หลักฐาน (n.)
patrol car รถตำรวจ (n.)
Search warrant หมายค้น (n.)
warrant of arrest หมายจับ (n.)
Fire arms อาวุธปืน (n.)
Interrogation room ห้องสอบปากคำ (n.)
Polygraph เครื่องจับเท็จ (n.)
Jail คุก (n.)
Jailbreak แหกคุก (n.)
Escape การหลบหนี (v.)
Investigate สืบสวน (v.)
Inguiry การสอบสวน (n.)
Charge ข้อหา (n.)
Case คดี (n.)
negligent ประมาท (adj.)
Intentionally โดยเจตนา (adj.)
unintentionally โดยไม่เจตนา (a.)
innocent บริสุทธิ์ (adj.)
Compromise ประนีประนอม (v.)
indictment การฟ้องร้อง (n.)
presumption ข้อสันนิษฐาน (n.)
Fine ค่าปรับ (n.)
Public prosecuter พนักงานอัยการ (n.)
Lawyer ทนายความ (n.)
Riot police ตำรวจปราบจราจล (n.)
Freedom Liberty เสรีภาพ (n.)
Person บุคคล (n.)
Citizens ประชาชน (n.)
honour เกียรติยศ (n.)
liberal มีอิสระ (a.)
Uphold ธำรง ผดุง รักษา (n.)
Agen ตัวแทน (n.)
Ideology อุดมคติ (n.)
ethics จริยธรรม (n.)
official เจ้าพนักงาน (n.)
Sergeant จ่า (n.)
Plainclothes police ตำรวจนอกเครื่องแบบ (n.)
Interrogator เจ้าหน้าที่สอบปากคำ (n.)
Party คู่กรณี (n.)
prosecuter อัยการ (n.)
Suspect ผู้ต้องสงสัย (n.)
Defendant จำเลย (n.)
Perpetrater ผู้กระทำความผิด (n.)
Witness พยาน (n.)
Convict นักโทษ (n.)
national security ความมั่นคงของชาติ (n.)
transnational crime อาชญากรรมข้ามชาติ (n.)
effecttive ประสิทธิภาพ (a.)
affect มีผลกระทบต่อ (v.)
consequently ดังนั้น (adv.)
respond ตอบสนอง (v.)
threat การข่มขู่ คุกคาม ภยันตราย (n.)
section มาตรา (n.)
paragraph วรรค (n.)
authority อำนาจหน้าที่ (n.)
Organized ที่จัดเป็นระบบ ระเบียบ (a.)
Organ-อวัยวะ หน่วยงาน องค์กร (n.)
Council คณะ สภา (n.)
Minister รัฐมนตรี (n.)
Ministry กระทรวง (n.)
Ministerial Regulation กฎกระทรวง (n.)
The National Assembly รัฐสภา (n.)
resolve แก้ไข ออกความเห็นร่วม (v.)
binding ที่ผูกมัด ที่ผูกพัน (a.)
bind ผูก ผูกมัด ผูกพัน (n.)
publish ตีพิมพ์ เผยแพร่ (v.)
deem เห็นว่า พิจารณา (v.)
fairly อย่างเที่ยงธรรม (adv.)
respect เคารพ (v.)
human rights สิทธิมนุษย์ชน (n.)
human dignity ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (n.)
Study การศึกษา (n.)
protection ความคุ้มครอง (n.)
Public interest ผลประโยชน์สาธารณะ (n.)
dignity ศักดิ์ศรี (n.)
section มาตรา กฎหมาย ส่วนงาน (n.)
change การเปลี่ยนแปลง เอปลี่ยนแปลง (n.v.)
vision วิสัยทัศน์ (n.)
visible ที่สามารถมองเห็นได้ (a.)
foreign ต่างประเทศ ระหว่างประเทศ (a.)
commit a crime การกระทำ ความผิดอาญา (v.)
experience ประสบการณ์ ประสบ (n.,v.)
recall ระลึก ย้อนรำลึก (v.)
return กลับไป ย้อนกลับ (v.)
at that time ในตอนนั้น (adv.)
try a case พิจารณาคดี ดำเนินคดี (v.)
violation การละเมิด การฝ่าฝืน (n.)
prostitution การค้าประเวณี (n.)
Chief หัวหน้า ผู้บัญชาการ (n.)
opportunity โอกาส (n.)
quorum (n.Singular)
องค์คณะ องค์ประชุม จำนวนสมาชิก กรรมการที่กำหนดว่าต้องมาประชุม
constitutional court ศาลรัฐธรรมนูญ (n.)
judge ผู้พิพากษา พิพากษา ตัดสิน วินิฉัย (n,v)
hearing ไต่สวน สิบพยาน นั่งพิจารณา (n.)
constitutional ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ (a.)
Constitute ประกอบไปด้วย (v.)
decision การตัดสินใจ คำพิพากษา (n.)
decide ตัดสินใจ ตัดสิน วินิจฉัย (V.)
decisive ที่ตัดสินใจเด็ดขาด แน่วแน่ (a.)
voter ผู้ออกเสียง (n.)
vote ออกเสียง (v.)
voting right สิทธิในการออกเสียง (n.)
resolution มติที่ประชุม (v.)
pass ผ่าน ลงมติ ให้ความเห็นชอบ (n.,v)
meet พบปะ เจอ (v.)
state รัฐ (n.)
statement คำกล่าว คำแถลง คำให้การ (n.)
oral ทางปากด้วยวาจา ปากเปล่า (a.)
opinion ความเห็น ให้ความเห็น (n.)
provision การจัดเตรียม บทบัญญัติ (n.)

Office of the Attorney General
สำนักงานอัยการสูงสุด (n.)
Public Prosecutor Commission
คณะกรรมการอัยการ (n.)
Central Auttority ผู้ประสานงานกลาง (n.)
Public Prosecution องค์กรอัยการ (n.)
designate กำหนด มอบหมาย (v.)
receipt การได้รับ ใบเสร็จรับเงิน (n.)
empower ให้อำนาจ (v.)
gather รวมรวม (v.)
whether (or not) หรือไม่ (conj.)
grat ทุน เงินสนับสนุน ให้ (n.,v)
provision of the law บทบัญญัติแห่งกฎหมาย (n.)
information ข้อมูล (n.)
service of document การจัดส่งเอกสาร (n.)
seizure (n.) (Seize, forfeit) (v.) การยึดทรัพย์
freeze การอายัดทรัพย์ (v.)
confiscate การริบทรัพย์ (v.)
custody การควบคุมตัว (n.)
testify ให้การ (v.)
initiate เริ่มต้น (v.)
certainly อย่างแน่นอน (adv.)
proof ข้อพิสูจน์ (n.)
intend ตั้งใจ (v.)
intent เจตนา (n.)
suppress ปราบปราม (v.)
contracting party คู่สัญญา (n.)
reciprocity หลักปฏิบัติต่างตอบแทน (n.)
state party รัฐภาคี (n.)
treaty สนธิสัญญา (n.)
protocol พิธีสาร (n.)
assure รับรอง (v.)
role บทบาท (n.)
sex ทางเพศ (a.)
religious ทางศาสนา (a.)
polittice การเมือง (n.)
influential ที่มีอิทธิพล (a.)
pressure แรงกดดัน ความกดดัน (n.,v.)
source แหล่งข้อมูล แหล่งข่าว (n.)
sole แต่เพียงผู้เดียว ลำพัง (a.)
obtain ได้รับ ให้ได้มา (v.)
also ด้วย (adv.)
aid ช่วย ช่วยเหลือ (n.,v.)
the needy ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (n.)
interfere ก้าวก่าย รบกวน แทรกแซง (v.)
establish จัดตั้ง ก่อตั้ง (v.)
elect เลือกตั้ง (v.)
senior อาวุโส ผู้ใหญ่ (n.,v.)
ensure ทำให้มั่นใจ (v.)
nationwide ทั่วประเทศ (adv.)
high-ranking ระดับสูง ที่มีตำปหน่งสูง (a.)

ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: Traveler of law

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ