คำย่อภาษาอังกฤษ Abbreviations in note-taking การเขียนคำย่อ

Abbreviations in note-taking
“abbreviation”อ่านว่า แอ้บ บริ วิ เอ ชั่น หมายถึง “การเขียนคำย่อ” ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการฝากข้อความ การจดโน้ตการพูดคุย หรือการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ เพื่อความเข้าใจหรือแม้แต่สามารถนำไปใช้ในการแชท สนทนาพูดคุยกันออนไลน์ได้ ดังนั้นวันนี้จึงนำความรู้คำศัพท์บางคำมาให้ได้เรียนรู้ศึกษากันค่ะ ลองอ่านเเละนำไปใช้ได้เลยนะคะ
asap (ASAP)= as soon as possible เร็วเท่าที่จะเร็วได้
intl= international นานาชาติ
ATTN= for the attention of แนบถึง
P/O= Purchase Order รายการจัดซื้อ
B&B= bed and breakfast

( For hotel )

 1. DEP=departure-ออกจาก
 2. Dept=department-แผนก
 3. esp=especially-โดยเฉพาะ
 4. max=maximum-ค่าสูงสุด
 5. min=minimum-ค่าต่ำสุด
 6. hr(s)=hour(s)-ชั่วโมง
 7. min(s)= minute(s)-นาที
 8. ext=extension-ต่อ
 9. 1st=first-อันดับที่หนึ่ง ลำดับที่หนึ่ง
 10. 2nd=second-อันดับที่สอง ลำดับที่สอง
 11. 3rd=third-อันดับที่สาม ลำดับที่สาม
 12. incl=include-รวม
 13. Re:=reference-การอ้างอิง
 14. ARR=arrival-มาถึง
 15. no.=number- หมายเลข เลขที่
 16. etc.=and so on-และอื่นๆ
 17. info=information-ข้อมูล
 18. St= street-ถนน ตรอก ซอย
 19. Ave=avenue-ถนน
 20. Rd.= road-ถนน (ใหญ่)
 21. Jan=January-เดือนมกราคม
 22. Feb=February-เดือนกุมภาพันธ์
 23. Mar= March-เดือนมีนาคม
 24. Apr=April-เดือนเมษายน
 25. May=May-เดือนพฤษภาคม
 26. Jun=June-เดือนมิถุนายน
 27. Jul=July-เดือนกรกฎาคม
 28. Aug=August-เดือนสิงหาคม
 29. Sept=September-เดือนกันยายน
 30. Oct=October-เดือนตุลาคม
 31. Nov=November-เดือนพฤศจิกายน
 32. Dec=December-เดือนธันวาคม


ขอบคุณเกร็ดความรู้ดี ๆ จาก Pasa24.com

https://www.pasa24.com/?page=language-tips

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ