คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันวันวิสาขบูชา-(Visakha-Bucha-Day)

Image

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันวันวิสาขบูชา
(Visakha Bucha Day)


วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ (birth) ตรัสรู้ (enlightenment) และปรินิพพาน (death, nirvana) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (the 15th day of the waxing moon in the 6th lunar month)

คำศัพท์ที่ควรรู้

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   = The Lord Buddha
พระสงฆ์                               = Monk
สามเณร                               = Novice
พุทธศาสนิกชน                     = Buddhist
สวดมนต์                              = Pray
กราบพระ                             = Pay respect to (the monk/the Buddha image) 
ไหว้พระ                               = Pay respect to Buddha
นั่งสมาธิ                               = Meditate
ทำบุญ                                 = Make merit
ใส่บาตร                               = Offer food to the monks
ถวายสังฆทาน                      = Give the offering dedicated to the monks
สร้างกรรมดี                          = Create positive karma
ฟังเทศน์                              = Listen to the sermon
เวียนเทียน                           = Walk around the temple with a candle
บริจาค                                 = Donate


อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ