คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "ธุรกิจ" ( Business )


ธุรกิจ-𝖇𝖚𝖘𝖎𝖓𝖊𝖘𝖘 เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจส่วนมากมีเอกชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการเพื่อให้ได้กำไร และเพิ่มความมั่งคั่งแก่เจ้าของธุรกิจ ธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้

วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ "ธุรกิจ" กันค่ะ

 1.  business  - ธุรกิจ
 2.  brand   -  ตรา, ยี่ห้อ
 3.  advertising  -  การโฆษณา, ธุรกิจโฆษณา
 4.  branch  -  สาขา
 5.  bureau  -  สำนักงาน
 6.  department  -  แผนก
 7.  discount  -  การลดราคา
 8.  personnel  - บุคลากร, ฝ่ายบุคล
 9.  dept  -  หนี้สิน
 10.  auditor  -  ผู้สอบบัญชี
 11.  corporate social  -  ความรับผิดชอบต่อสังคม
 12.  goods  - สินค้า
 13.  fax  -  เครื่องแฟกซ์, ส่งแฟกซ์
 14.  duty  - หน้าที่
 15.  assurance  -   การรับรอง, การรับประกัน
 16.  interpreter  -  ล่าม
 17.  project  -  แผนการ, โครงการ
 18.  cargo  -  สินค้า
 19.  dividend  - เงินปันผล
 20.  firm  -  บริษัท
 21.  director  - กรรมการบริษัท
 22.  company  - บริษัท
 23.  budget  -  งบประมาณ
 24.  commerce  -  การค้าขาย
 25.  distributor  -  ผู้แทนจำหน่าย
 26.  demand  -  ความต้องการซื้อ
 27.  income  -  รายได้, เงินได้
 28.  guild  -  สมาคม
 29.  audit  -  การตรวจสอบบัญชี
 30.  procedure  -  กระบวนงาน
 31.  management team  - คณะผู้บริหาร
 32.  gain  -  ผลกำไร, ผลประโยชน์
 33.  commerce  -  การค้าขาย
 34.  function  -  หน้าที่, การทำงาน
 35.  fiscal year  -  ปีงบประมาณ
 36.  commitment  -  การมอบหมาย
 37.  promotion  -  การเลื่อนขั้น / ตำแหน่ง
 38.  power supply  -  แหล่งพลังงาน
 39.  boss  - นายจ้าง,นาย
 40.  cash flow  - กระแสเงินสด
 41.  business card  - นามบัตร
 42.  employee  - ลูกจ้าง
 43.  employer  - นายจ้าง
 44.  pay rise  -  การขึ้นเงินเดือน
 45.  factory  -  โรงงาน
 46.  export  -  การส่งออก
 47.  loan  -  เงินกู้, การให้ยืม
 48.  output  -  ผลผลิต
 49.  trade  -  อาชีพ, การค้าขาย
 50.  colleagus  -  เพื่อนร่วมงาน
 51.  purchase  -  การซื้อ, ของที่ซื้อมา
 52.  tax  -  ภาษี
 53.  import  -  การนำเข้า
 54.  cooperation  -  การร่วมมือ
 55.  ticket  -  ป้ายราคา, ตั๋ว
 56.  parcel  -  พัสดุ, ห่อหีบ
 57.  VAT (value-added tax)  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 58.  cost  -  ต้นทุน
 59.  dealing  -  การติดต่อ, การค้า
 60.  contract  -  สัญญา, สัญญาจ้าง
 61.  printer  - เครื่องพิมพ์
 62.  control  -  การควบคุม
 63.  freelance  -  บุคคลที่ทำงานอิสระ
 64.  currency  -  เงินตรา
 65.  customs duty  -  ภาษีศุลกากร
 66.  remuneration  -  รายได้, ค่าตอบแทน
 67.  human resources  -  ทรัพยากรมนุษย์
 68.  tariff  -  ภาษีศุลกากร, ค่าธรรมเนียม
 69.  collate  -  ตรวจทานเอกสาร
 70.  structure  -  โครงสร้าง
 71.  profit  -  ผลประโยชน์, กำไร
 72.  suppiler  -  ผู้ผลิตสินค้า, ผู้จัดส่งสินค้า
 73.  wage  -  ค่าแรง, ค่าจ้าง
 74.  surplus  -  เงินที่เหลือหลังหักรายจ่าย
 75.  yield  - ผลผลิต, ผลตอบแทน
 76.  debenture  -  ใบหุ้นกู้, หุ้นกู้
 77.  evacuation plan  -  แผนการอพยพ
 78.  trader  -  ผู้ประกอบการค้า
 79.  dimissal  -  การเลิกจ้าง, การไล่ออก
 80.  fiscal year -  ปีงบประมาณ
 81.  gain  -  ผลประโยชน์
 82.  guild  -  สมาคม
 83.  manufacture  -  ผลผลิต, ผู้ผลิต
 84.  agency  - บริษัทตัวแทน
 85.  machine  -  เครื่องจักร
 86.  approve  -  อนุมัติ
 87.  bankrupt  -  ล้มละลาย
 88.  appointment  -  การนัดหมาย
 89.  deficit  -  การขาดดุล
 90.  obligation  -  ข้อผูกพัน, ภาระหน้าที่
 91.  study leave  -  ลาเพื่อไปเรียนต่อ
 92.  method  - วิธีการ, วิธี
 93.  social security  -  การประกันสังคม
 94.  type  -  ชนิด, แบบ
 95.  teleconference  -  การประชุมทางไกล
 96.  stakeholder  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 97.  resolve  -  แก้ปัญหา
 98.  purchasing  -  การจัดซื้อ
 99.  recorder  -  เครื่องบันทึก
 100.  price  -  ราคา
 101.  supply chain  -  ห่วงโซ่อุปทาน
 102.  plan  -  แผนการ, แผนงาน
 103.  security camera  -  กล้องรักษาความปลอดภัย
 104.  salary  -  เงินเดือน
 105.  layout  -  แผนงาน, โครงงาน
 106.  mortgage  -  การจำนอง
 107.  loss  -  การขาดทุน
 108.  staff  -  คณะผู้ทำงาน
 109.  scanner  - เครื่องสแกนเอกสาร
 110.  search engine  -  เครื่องมือค้นหาข้อมูล
 111.  engage  -  ว่าจ้าง
 112.  chairman  -  ประธาน
 113.  file  -  แฟ้มเอกสาร
 114.  manager  -  ผู้จัดการ
 115.  transaction  -  การติดต่อทางธุรกิจ
 116.  CEO ( chief dxecutive officer)  -  ประธานบริหาร
 117.  meeting  -  การประชุม
 118.  clerk  -  เสมียน
 119.  share  -  หุ้น
 120.  revenue  -  รายได้
 121.  shareholder  -  ผู้ถือหุ้น
 122.  sales  -  ยอดการขาย
 123.  performance  -  ประสิทธิภาพ
 124.  skill  -  ความเชี่ยวชาญ, ฝีมือ
 125.  recession  -   การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
 126.  seminar  -  การสัมมนา
 127.  stock  -  สินค้าคงเหลือ
 128.  overtime  -  เงินพิเศษสำหรับงานนอกเวลา
 129.  personal leave  -  ลากิจ
 130.  payroll  -  บัญชีเงินเดือน

ขอบคุณความหมายคำว่า  "ธุรกิจ" จาก: https://th.wikipedia.org

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ