คำศัพท์เกี่ยวกับการวิจัย-Theory-Concept-Model-Assumption-Conceptual-Framework

Image

คำศัพท์เกี่ยวกับการวิจัย - Theory, Concept, Model, Assumption, Conceptual Framework

หลายคนอาจจะสงสัยว่า คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายต่างกันอย่างไร เดี๋ยวเรามาดูความหมายทีละคำนะครับ

1. Theory ข้อทฤษฎี ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างแนวคิดอย่างน้อย 2 แนวคิด

2. Concept แนวคิด เป็นนามธรรมทำหน้าที่จัดระบบความคิดให้มีขอบข่ายที่สื่อความหมายได้ เช่น แนวคิดเรื่องระบบราชการ แนวคิดเรื่องการประสานงาน ฯลฯ

3. Model เป็นแบบจำลองที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์

4. Assumption เป็นข้อตกลงเบื้องต้น

5. Conceptual Framework กรอบแนวคิดในการวิจัย แต่ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์เหมือนกับ Model

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ