คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่าง


คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "การเลือกตั้ง"

 การเลือกตั้ง คือ การที่ราษฏรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อทำหน้าที่แทนตนในการปกครองแต่ละระดับของประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้น

***ส่วนช่วงนี้กำลังฮิตและเป็นข่าวคือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
วันนี้เลยได้ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมด้วยตัวอย่างประโยคมาฝากกันค่ะ
ลองอ่านและนำไปใช้งานกันได้เลยนะคะ


ballot box (n.) - หีบใส่บัตรลงคะแนน
ตัวอย่างประโยค: People places their voting paper in a ballot box.
(ประชาชนหย่อนบัตรลงคะแนนลงในหีบบัตรลงคะแนน)

campaign (n.), (v.) - (n.) การรณรงค์, การหาเสียง / (v.) รณรงค์, หาเสียง
ตัวอย่างประโยค: The Government is planning several campaigns to encourage people to vote.
  (รัฐบาลกำลังวางแผนรณรงค์หลายโครงการเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง)

candidate (n.) - ผู้ท้าชิง, ผู้สมัคร, ผู้เข้าแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค:  Tom Eton, the candidate from the A party is still leading in the polls.
(ทอม อีตัน ผู้สมัครจากพรรค A ยังมีคะแนนนำในการสำรวจจากหลาย ๆ สำนัก)

citizen (n.) - ประชาชน, พลเมือง
constitution (n.) - รัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างประโยค:  Every citizen should uphold the constitution.
(ประชาชนทุกคนควรสนับสนุนรัฐธรรมนูญ)

debate (n.) - การโต้วาที, การถกเถียง, การอภิปราย
ตัวอย่างประโยค:  This debate has been going for several hours without reaching a conclusion.
(การอภิปรายในครั้งนี้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว โดยที่ยังไม่ถึงการสรุปผลเลย)

democracy (n.) - การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตัวอย่างประโยค:  A strong opposition is vital to a healthy democracy
  (ฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งมีความสำคัญมากต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์)

election (n.) - การเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:  There are ten candidates standing in the election.
  (ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 10 คน)

elector (n.) - ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:  You can check the list of elector on the website.
  (คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ในเว็บไซต์)

exit poll (n.) - การหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
ตัวอย่างประโยค:  From several exit polls showed 51 percent voted for A and 49 percent voted for B.
  (จากผลสำรวจผู้ที่เลือกตั้งแล้ว พบว่า 51 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ A และอีก 49 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ B)

majority (n.) - ส่วนใหญ่, เสียงข้างมาก

ตัวอย่างประโยค:  The committee usually takes decisions by majority vote.
  (เหล่าคณะกรรมการมักตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมาก)

minority (n.) - ส่วนน้อย, เสียงข้างน้อย
ตัวอย่างประโยค:  Boys are in the minority at the dance class.
  (มีเด็กผู้ชายเป็นส่วนน้อยในชั้นเรียนวิชาการเต้น)

platform (n.) - คำแถลงการณ์, นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:  We campaigned on a platform of low taxation.
  (พวกเรารณรงค์นโยบายเกี่ยวกับการลดการจัดเก็บภาษี)

policy (n.) - นโยบาย
ตัวอย่างประโยค:  The government is campaigning a policy of stopping sexual harassment.
  (รัฐบาลกำลังรณรงค์นโยบายที่เกี่ยวกับการหยุดยั้งการคุกคามทางเพศ)

political party (n.) - พรรคการเมือง
ตัวอย่างประโยค:  I don't belong to any political party at all.
  (ฉันไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น)

politician (n.)
- นักการเมือง
ตัวอย่างประโยค:  He is a highly ambitious politician.
  (เขาเป็นนักการเมืองที่มีความทะเยอทะยานสูง)

poll (n.) - การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก, ผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค:  The latest opinion poll shows that the president's popularity has decreased.
  (ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดออกมาว่าความนิยมของประธานาธิบดีนั้นลดลง)

representative (n.) - ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตัวอย่างประโยค:  He is the only representative from this area.
  (เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวในพื้นที่นี้)

senator (n.) - วุฒิสมาชิก
ตัวอย่างประโยค:  The senator discussed with the President about the new policy.
  (เหล่าวุฒิสมาชิกได้ร่วมอภิปรายกับประธานาธิบดีเกี่ยวกับนโยบายใหม่)

speech (n.) - การกล่าวสุนทรพจน์, การปราศรัย
ตัวอย่างประโยค:  Speech is the fastest method of communication between people.
  (การกล่าวสุนทรพจน์เป็นวิธีการสื่อสารระหว่างผู้คนที่เร็วที่สุด)

vote (n.) (v.) - (n.) การลงคะแนนเสียง / (v.) ลงคะแนน
ตัวอย่างประโยค:  The X party gained over 50% of the vote.
 (พรรคการเมือง X ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 50 เปอร์เซ็น)

.

.

.

ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: www.trueplookpanya.com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ