ท่านจะพัฒนาตนเองเป็นนักแปลหรือล่ามมืออาชีพได้อย่างไร? (How Do You Self-Develop to be a Professional Translator or Interpreter?)

           อะไร เป็นตัวกำหนดว่า ท่านเป็นมืออาชีพโดยแท้จริง(What makes you a true professional?)” คำตอบของผม คือ    

        จากประสบการณ์การทำงานด้านวิชาชีพต่างๆที่ต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 35 ปี  ผมเคยทำงานเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย  นักบริหารในสมาคม บริษัทโรงงานและในบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ตลอดจนดำเนินธุรกิจเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรมการจัดการ     ผมกล่าวอย่างมั่นใจได้ว่า   ข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพนั้น   อย่างน้อยที่สุด ควรประกอบด้วยสาม(3) คุณสมบัติดังต่อไปนี้  คือ

          1.  ความสามารถในการทำงานที่แกร่งกล้าโดยมิต้องมีผู้อื่นมากำกับ ควบคุมและตรวจตราตลอดเวลา

          2.  ความสามารถในการรับรองผลสำเร็จของงานที่ตนรับผิดชอบหรืองานที่ตนได้รับมอบหมาย   และ

          3.  ความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเอง  กล้ารับเมื่อทำผิดพลาด   มักถ่อมตนและถามขอความช่วยเหลือจากลูกค้าหรือ

               ผู้มอบงานเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กล้าปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวในทุกครั้งต่อการกระทำสิ่งอื่นใดที่อาจไม่สอดรับกับ

               คุณธรรมและจรรยาบันวิชาชีพของตน

 

        ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  บทความข้างล่าง(โปรดดูไฟล์ที่แนบ) ที่ผมจะนำเสนอท่านดังต่อไปนี้   จะคุ้มค่ากับเวลาของท่านที่ต้องช่วยผ่านตาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และหากแม้เป็นเครื่องกระตุ้นความคิดท่านเพียงเล็กน้อย แต่ยังประโยชน์ช่วยให้ท่าน

อยากริเริ่มค้นหา “วิธีการ(how-to) ของท่านเอง” ในการพัฒนาตนเป็นนักแปลหรือล่ามมืออาชีพโดยแท้จริงได้  ก็จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง: 

 


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ