น้ำเข้าหู ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร ปัญหาเรื่องตาและหู เป็นภาษาอังกฤษ

Eye and Ear Problems
ปัญหาเรื่องตาและหู

ear wax  -  ขี้หู

sties, sty -  กุ้งยิง

ear infection  - หูติดเชื้อ

swimmer’s ear  -  น้ำเข้าหู

tinnitus -  หูอื้อหรือเสียงในหู

vertigo  - เวียนศีรษะ (บ้านหมุน)

conjunctivitis  -  เยื่อบุตาอักเสบ
ความเห็น ถาม - นักแปลตอบ

<-- แปลงเป็นตัวเลข เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน