วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ Personal Information


Personal Information กรอกประวัติส่วนตัว/กรอกใบสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
ทุกครั้งที่เราไปสมัครงานหรือเดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อประสานงานหลาย ๆ ด้าน มักจะมีเอกสารต่างให้เรากรอกและส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
หากใครที่เก่งภาษาอังกฤษ ท่องจำได้ทุกคำศัพท์ ก็ไม่น่าห่วง แต่! ถ้าใครที่ได้บ้าง ไม่ได้บ้างล่ะสิ หรือไม่รู้เรื่องเลย น่าเป็นห่วง มาก ๆ เพราะจะทำให้กรอกเอกสารไม่ได้แน่นอน

วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์ที่เรามักพบเจอ เวลากรอกเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ
ฝึกจำและนำไปไว้ใช้งานในอนาคตได้เลยค่ะ


Personal Information - ข้อมูลส่วนตัว
Name - ชื่อ
surname  - นามสกุล
Nickname  - ชื่อเล่น
Gender - เพศ
Date of Birth  - วัน เดือน ปีเกิด
Age  - อายุ
Weight  - น้ำหนัก
Height  - ส่วนสูง
Marital Status  -  สถานภาพ
Address  - ที่อยู่
Birthplace  -  บ้านเกิด
Religion  -  ศาสนา
Nationality  -  สัญชาติ
Race  -  เชื้อชาติ
Hobby  -  งานอดิเรก
Email Address  -  ที่อยู่อีเมล์
Education  -  การศึกษา
Occupation  -  อาชีพ
Skills  -  ทักษะความสามารถ
Work Experience  - ประสบการณ์การทำงาน
Telephone Number  -  หมายเลขโทรศัพท์
Social Security Number  -  หมายเลขประกันสังคม
Bank Account Number  -  หมายเลขบัญชีธนาคาร
Driving Licence Number  -  หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
Tax ID  -  หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Identification Number  -  หมายเลขประจำตัวประชาชน
Passport Number  -  หมายเลขหนังสือเดินทาง

House’s registration
- ทะเบียนบ้าน

Identity card no.,I.D.card No.
- เลขที่บัตรประชาชน

Identification card,(I.D.Card)

- บัตรประจำตัวประชาชน

Present address - ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address - ที่อยู่ถาวร
Postal code - รหัสไปรษณีย์

Color of eyes - สีตา
Color of hair - สีผม
Complexion - สีผิว
Race - เชื้อชาติ
Domicile/habitation - ภูมิลำเนา
Citizen of - เป็นพลเมืองของประเทศ
Religion - ศาสนา
Height - ส่วนสูง
Weight - น้ำหนัก
Spouse - คู่สมรส
Single - โสด
Married - แต่งงานแล้ว
Widowed - ม่าย
Divorced - หย่าร้าง
Occupation - อาชีพ
Dependants - ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
Marital status - สถานภาพทางการสมรส


Application Form - ใบสมัคร
Application - ผู้สมัครงาน
Confidential - ความลับ
Photo attached here - ติดรูปถ่ายตรงนี้
Expect Salary - เงินเดือนที่ต้องการ
Application letter - จดหมายสมัครงาน

Position applied for/position sought/position desired
- ตำแหน่งที่สมัคร/ตำแหน่งที่ต้องการ

To be completed in own handwriting

-  เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง

Exempted - ยกเว้น
Black slot - จับใบดำ
Military status - สถานภาพทางทหาร
Conscripted - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
No Military Service - ไม่มีพันธะทางทหาร

Diploma - อนุปริญญา
Vocational - อาชีวชั้นสูง
Bachelor’s degree - ปริญญาตรี
High School - มัธยมศึกษาตอนต้น
Degree Obtained - วุฒิการศึกษาได้รับ
Secondary School
- มัธยมศึกษาตอนต้น
Primary School; Elementary School - ประถมศึกษา
High vocational Certificate - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Vocational Certificate - ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวะศึกษา

Reference - บุคคลที่อ้างอิง
Applicant name - ชื่อผู้สมัครงาน
Applicant signature - ลายเซ็นผู้สมัครงาน
Reasons for leaving - เหตุผลที่ลาออกจากงาน
Experience/previous employment - ประวัติการทำงาน

ขอบคุณแหล่งที่มา: mrsthinglish, www.9ddn. com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ