อาชีพนักแปลภาษา ทำงานด้านไหนบ้าง?


อาชีพนักแปลภาษาเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารและการวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายของประโยค ให้สอดคล้องกับต้นฉบับงานแปล สำหรับอาชีพนักแปลมีบทบาทความสำคัญสำหรับหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็น ในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทในต่างประเทศ สื่อสารมวลชน หรือทำงานเป็นฟรีแลนซ์อิสระด้วยตนเอง

อาชีพนักแปลภาษามีงานรองรับที่หลากหลาย

1. งานแปลเอกสาร เป็นการแปลเนื้อหาเอกสารจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยยังคงมีความหมายที่เหมือนกัน สำหรับการแปลเอกสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านในภาษานั้นๆ เข้าใจเนื้อหาที่อีกฝ่ายจะสื่อสารไป ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่ที่นิยมนำมาสั่งให้แปลจะเป็น แปลเอกสารทางวิชาการ แปลเอกสารทางธุรกิจ แปลเอกสารทางกฎหมาย หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านการแปลภาษาเฉพาะทางหรือภาษาเป็นทางการ เป็นต้น

2. งานล่ามช่วยแปลภาษา สำหรับการแปลลักษณะนี้จะเป็นการแปลแบบเร่งด่วนทันที เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจความหมายที่สื่อสารอย่างถูกต้อง ณ ตอนนั้น ผู้ทำอาชีพนี้มักจะทำให้การแปลแบบไม่เน้นรายละเอียดมากนัก เช่น แปลสัมมนา หรือการแปลในที่ประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมหรือผู้ร่วมสัมมนาใช้ภาษาต่างประเทศ

3. งานแปลบทข้อความทั่วไป หรือบทสนทนา เป็นการแปลข้อความหรือประโยคสั้นๆ มักพบการนำไปใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น แปลข้อความไลน์ แปลข้อความอีเมล แปลข้อความ Messenger เป็นต้น สำหรับภาษาที่ใช้ในการแปลอาจจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

4. งานแปลภาพยนตร์และวิดีโอ เหมาะสำหรับนักแปลที่มีความชอบพักผ่อนด้วยการดูละครหรือภาพยนตร์ เพราะจะเข้าถึงอารมณ์ในตัวละครได้ดีกว่านักแปลทั่วไป เนื่องจากงานแปลด้านนี้ต้องมีจินตนาการสูง ด้วยเหตุนี้อาชีพนักแปลจึงสามารถทำงานในด้านสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ นั้นคือ แปลคำบรรยายภาพยนตร์ แปลสคริปต์วิดีโอ เป็นต้น เพื่อสื่อสารให้กับผู้ชมในต่างประเทศได้รู้ถึงความรู้สึก อารมณ์ของตัวละครในภาพยนตร์และวิดีโอ

5. งานแปลในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายหรือเพิ่มฐานลูกค้าในอุตสาหกรรม การแปลเอกสารด้านนี้ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยสำหรับนักธุรกิจ เพื่อให้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดในภาษาต่าง เช่น แปลแผ่นพับ แปลโบรชัวร์ แปลแค็ตตาล็อก แปลเอกสารการตลาดด้านการท่องเที่ยว แปลเอกสารการโฆษณาโรงแรม เป็นต้น

6. งานแปลหนังสือและนิตยสาร เพื่อเผยแพร่เนื้อหา ความรู้และสารสนเทศ ไปยังต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการนำหนังสือและนิตยสารเข้ามายังประเทศ ก็จำเป็นต้องทำการแปลภาษาเพื่อให้คนในประเทศนั้นๆได้เข้าใจเนื้อหาในหนังสือและนิตยสาร เช่น แปลหนังสือทางวรรณกรรม แปลหนังสือทางประวัติศาสตร์  แปลนิยาย เป็นต้น

7. งานแปลวิจัย วิทยานิพนธ์ สำหรับงานด้านนี้จะเป็นงานของนักศึกษา หรือผู้ที่เรียนในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ดังนั้นอาชีพนักแปลจึงมีความสำคัญเพราะก่อนการทำวิจัยต้องมีการหาข้อมูลเพื่อนำข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาต่อยอดการทำวิจัย เช่น แปลวิจัยต่างประเทศ แปลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ แปลบทคัดย่อ เป็นต้น

8. งานแปลเอกสารเฉพาะทาง แน่นอนว่าเอกสารด้านนี้จะเป็นเอกสารที่นักแปลทั่วไปไม่สามารถแปลได้ เพราะจะมีคำศัพท์เฉพาะในด้านนั้นๆ เช่น แปลเอกสารทางการแพทย์ แปลเอกสารทางการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลเอกสารด้านบัญชีและการเงิน เป็นต้น สำหรับนักแปลที่สนใจแปลงานด้านนี้ ต้องมีการศึกษาข้อมูลในด้านนั้นๆเพิ่มอย่างเคร่งครัดก่อนทำการรับงาน

ดังนั้น ทักษะและคุณสมบัติของอาชีพนักแปลภาษา คือควรมีทักษะด้านการฟัง การตีความหมาย และการวิเคราะห์ รวมถึงการฝึกฝนทักษะด้านการแปลภาษาอย่างสม่ำเสมอ สำหรับลักษณะงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอาชีพนักแปลสามารถแปลงานได้หลากหลายประเภท เพราะอาชีพนักแปลสามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการแปลได้ในหลายด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและพัฒนาตนเอง

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ