เขียนบทคัดย่องานวิจัย ต้องใช้ Past Simple Tense เท่านั้นจริงหรือ

"เรื่องราวในอดีต บางทีก็ชัดเจนราวกับข้อเท็จจริงที่สัมผัสได้ ณ ปัจจุบัน"
จากประสบการณ์ตรงด้านการเขียน/การแปล และศึกษาเพิ่มเติม พบว่า ในการเขียน/แปลบทคัดย่องานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษนั้น:
1. ส่วน Introduction (ถ้ามี) ใช้ simple present และ present perfect
>>การเขียนเล่า "ที่มาและความสำคัญ" เป็นการเล่าข้อเท็จจริง หรือปัญหาโดยทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หรือหลักการและเหตุผล แต่ส่วนนี้ไม่ค่อยพบในบทคัดย่องานวิจัยบ้านเรา ซึ่งนิยมขึ้นต้นด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย/บทความ
2. วัตถุประสงค์ ใช้ได้ทั้ง simple present และ SIMPLE PAST
>>สามารถเขียนวัตถุประสงค์ในบริบทข้อเท็จจริงก็ได้ แบบอดีตก็ได้ เช่น
The objectives of this research are..........
The purpose of this study was.....
This research aims to......
This article aimed at........
3. วิธีดำเนินการวิจัย ใช้ SIMPLE PAST
>>เป็นการบอกว่า ได้กระทำกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล หรือได้ลงมือทดลองไปแล้ว ตอนนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างมายังไง ใช้เครื่องมืออะไร ทุกอย่างเป็นอดีตไปแล้ว
4. ผลการวิจัย/ข้อค้นพบ ใช้ SIMPLE PAST
>>เป็นสิ่งที่ลงมือทำไปแล้ว และได้ค้นพบอะไรบ้าง
5. สรุปผล/อภิปราย/ข้อเสนอแนะ ใช้ simple present
>>เป็นการสรุปหรืออภิปรายให้เห็นข้อเท็จจริง และเสนอแนะว่าจะนำผลการวิจัยไปปรับใช้ได้อย่างไร
>>ในบางบริบท ประโยคเดียวกันก็สามารถใช้ได้ทั้ง tense ที่เป็นอดีตและปัจจุบันมารวมกันได้

เข้าไปอ่านเพิ่มเติม พร้อมตัวอย่างการเขียน และรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ ได้ที่ :

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ