แปลบทคัดย่อ,แปลงาน ชีวเคมี – Food Science,แปลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,แปลคู่มือ

     การแปลเอกสารถือเป็นเรื่องราวที่ดี ทำให้เราได้เผยแพร่ความรู้ให้บุคคลอื่นที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าว และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีแค่การศึกษาเรื่องราวภายในประเทศตนเท่านั้น แต่ยังเป็นการศึกษาความรู้ของต่างประเทศด้วย

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ