>

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมอกควัน-โลกร้อน-มลพิษทางอากาศ

Image

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมอกควัน โลกร้อน มลพิษทางอากาศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมลพิษ หมอกควัน โลกร้อน มลพิษทางอากาศ


Pollutant   
- สารมลพิษ, สารที่ก่อให้เกิดมลพิษ

Air pollution
- มลพิษทางอากาศ

Indoor air pollution   
- มลพิษทางอากาศในอาคาร

Agricultural Pollution
- มลพิษทางการเกษตร

Dust 
- ฝุ่นละออง

Hygienic mask 
- หน้ากากอนามัย

Smog 
- หมอกควัน  ( หมอกที่มีควันปนอยู่ )

Smoggy 
- เต็มไปด้วยหมอกควัน

No smog. 
- ไม่มีควัน

It's called smog.
- มันเรียกว่าหมอก

The weather's getting bad.
- สภาพอากาศไม่ดี

Thermal pollution
- มลพิษความร้อน

Greenhouse effect
- ภาวะเรือนกระจก

Radioactive substance 
- สารกัมมันตรังสี

Global warming
- ภาวะโลกร้อน

Toxic fumes
- ควันพิษ

Body burden
- ปริมาณสะสมในร่างกาย

Carcinogen
- สารก่อมะเร็ง

Carbon dioxide
- คาร์บอนไดออกไซด์

Contaminant 
- สารปนเปื้อน

Polluted water 
- น้ำเสียCr.Pasa24.com

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ