คำศัพท์เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัท ภาษาจีน คำศัพท์ที่ใช้ในที่ทำงานเป็นภาษาจีน พร้อมคำอ่าน

คำศัพท์ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน
เกี่ยวกับกฎระเบียบในสถานที่ทำงาน ที่เราได้ยินกันเป็นประจำ

与工作有关的规定   
(ยวี่ กง จั้ว โหย่ว กวาน เตอ กุย ติ้ง )
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

新员工        ซิน หยวน กง    - พนักงานใหม่
规章制度    กุย จาง จื้อ ตู้    - กฎระเบียบ
纪律     จื้ ลวี่    -  วินัย
定义     ติ้ง อี้   - คำจำกัดความ
公司    กง ซือ  - บริษัท
主管    จู๋ กว่าน  - ผู้บังคับบัญชา
员工    หยวน กง  - พนักงาน
工资    กง จือ  - ค่าจ้าง
雇佣    กู้ ย่ง  - การว่าจ้าง
政策    เจิ่ง เช่อ  - นโยบาย
招聘    เจา พิ่น  - การสรรหา
选择    ส่วน เจ๋อ   - คัดเลือก
员工调动    หยวน กง เตี้ยว ต้ง    - โยกย้ายพนักงาน
内部人员    เน่ย ปู้ เหริน หยวน    - บุคคลภายใน

与雇佣有关的规定   
(ยวี่ กู้ ย่ง โหย่ว กวาน เตอ กุย ติ้ง)
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน

雇佣员工来工作   
(กู้ ย่ง หยวน กง ไหล กง จั้ว)
การจ้างบุคคลเข้าทำงาน

董事总经理   
(ต่ง ซื่อ จ่ง จิง หลี่)
กรรมการผู้จัดการ

应聘者的资格   
(ยิ่ง พิ่น เจ่อ เตอ จือ เก๋อ)
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

员工类型   

(หยวน กง เล่ย สิง)
ประเภทของพนักงาน

月薪员工   
(เย่ ซิน หยวน กง)
พนักงานรายเดือน

日薪员工   
(รื่อ ซิน หยวน กง)
พนักงานรายวัน

试用员工   
(ซื่อ ย่ง หยวน กง)
พนักงานทดลองงาน


特殊合同员工   

(เท่อ ซู เหอ ถง หยวน กง)
พนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ


福利             ฝู ลี่                  -  สวัสดิการ
得到批准     เต๋อ เต้า พี จุ่น  - ได้รับการอนุมัติ
生效   
         เซิง เซี่ยว          - ผลบังคับ
秘密   
         มี่ มี่                    - ความลับ


社会保险   
(เซ่อ หุ้ย เป่า เสี่ยน)
ประกันสังคม

本规定适用于所有员工   

(เปิ่น กุย ติ้ง ซื่อ ย่ง ยวี สั๋ว โหย่ว หยวน กง)
ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้ต่อพนักงานทุกคน 


 


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ