คุณสมบัติของนักแปล

คุณสมบัติของนักแปล               

นักแปลที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ดังนี้คือ

 

1. คุณสมบัติส่วนตัว               

1.1 มีใจรักงานแปล               

1.2 รักการอ่าน               

1.3 มีความสามารถในการอ่าน               

1.4 มีความตั้งใจและความมั่นใจสูง           

1.5 มีความระเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำและภาษา     

1.6 มีจรรยาบรรณของนักแปล               

1.7 มีความรู้ดี เฉลียวฉลาด               

1.8 มีจิตใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจาร์ของผู้อื่น

 

2. ความรู้               

2.1 มีความรู้ในภาษาทั้งสองเป็นอย่างดี               

2.2 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง               

2.3 รักการค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลา               

2.4 มีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะแปล              

2.5 มีความรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาติที่เป็นเจ้าของภาษาต้นฉบับ

 

3. ความสามารถ               

3.1 สามารถตีความภาษาต้นฉบับได้อย่างดี               

3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้               

3.3 มีความสามารถในการส่งสาร               

3.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ             

3.5 มีความสามารถในการแบ่งขั้นตอนในการแปล

 

4. ประสบการณ์               

4.1 ฝึกฝนการแปลอยู่เสมอ               

4.2 มีความรู้ในงานหลายสาขา               

4.3 มีความเข้าในระบบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แปล       

4.4 หาความรู้ และเข้ารับการอบรมทางด้านการแปล           

4.5 รักการอ่านงานแปลของคนอื่นๆ เพื่อศึกษาจุดดีและจุดบกพร่อง

 

สรุปคุณสมบัติของนักแปล              

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในภาษาต้นฉบับและภาษาที่ใช้แปลเป็นอย่างดี และหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ               

2. เป็นผู้ที่ชอบค้นคว้าหาความรู้ในวิชาการแขนงอื่นๆ นอกเหนือจากด้านภาษาในการแปลเรื่องที่ผู้แปลไม่มีความรู้ ก็จะต้องพยายามค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ               

3. เป็นผู้มีวิจารณญาณในการแปล มีพื้นฐานการศึกษามาทางด้านไวยากรณ์ และโครงสร้างของภาษารวมทั้งการใช้ภาษา 

4. เป็นผู้มีใจกว้างพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ถือเอาของตนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะการแปลนั้นอาจจะแปลได้หลายแบบ               

5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้การแปล     

 

อ้างอิง ฐปนี สำเนียงล้ำ 

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ