>

พูดอย่างไหร่-เมื่อต้องการเข้า-ห้องน้ำ

Image

พูดอย่างไหร่ เมื่อต้องการเข้า "ห้องน้ำ"

Could you tell me where the bathroom is please ?      บอกได้ไหมคะ ว่าห้องน้ำไปทางไหน

Where are the toilet please ?                                                ห้องน้ำไปทางไหนคะ

Where are  the ladies/gents please?                                  ห้องน้ำหญิง/ชายไปทางไหนคะ

Are there any public toilets nearby please?                     แถวนี้มีห้องน้ำสาธารณะไหมคะ

I'm just off to point Percy at the porcelain                      แปลว่า ( " ฉันจะออกไปฉี่ " ) นั่นเอง

Excuse me but where is the loo ?                                        ขอโทษนะคะ แต่ห้องส้วมไปทางไหน? ( loo แปลว่าห้องส้วม)


By @TOPICANATIVE

                                                                                                       อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ