แปลอังกฤษ-ไทย

The recent study reveals "the best age" for learning a new language: Is it too late for adults to learn it?

In 2018, MIT Institute in the United States conducted a study by online testing with 670,000 people of various ages. It was found that the time of language learning would become more difficult when it passed and also known that the most important period in learning to be equivalent to the native speaker is "10 years old", while people 18 years of age have the advantage of starting to learn a new language. However, after passing that time, it will be more difficult to learn, so they should start learning a new language before 18 years of age. However, after the age of 18 still can understand new languages, but will not be able to learn as much as children who still have more time to learn. Nevertheless, there was the research from Israel, which tested the three groups, divided into 8 years, 12 years and young people. (Age is not clear) in order to learn the words that have been reconsidered in a few minutes. The result showed that young people could remember in better time, and followed by the 12-year-old child and the last 8 years of age. It means that young people can "remember" new languages ​​more quickly in a short period of time.

            งานวิจัยใหม่เผย “ช่วงอายุ” ที่เหมาะกับการเรียนรู้ “ภาษา” สำหรับวัยผู้ใหญ่นั้นอาจจะสายไปหรือไม่??

เมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา สถาบัน MIT ในสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาโดยการทดสอบทางออนไลน์กับคนหลายวัยจำนวน 670,000 คน พบว่าช่วงเวลาของการเรียนรู้ภาษาจะเริ่มยากมากขึ้นเมื่อผ่านพ้นช่วงวัยหนึ่งไปแล้ว ยังทราบอีกว่าช่วงสำคัญที่สุดในการเรียนรู้ให้เทียบเท่าเจ้าของภาษานั้นคือ “ช่วงอายุ 10 ขวบ”ส่วนคนที่อายุ 18 ปียังพอได้เปรียบในการเริ่มเรียนภาษาใหม่ๆ แต่หลังจากผ่านพ้นช่วงนั้นแล้วจะเริ่มเรียนรู้ได้ยากมากขึ้น ควรเริ่มเรียนภาษาใหม่ก่อนอายุ 18 ปี อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านพ้นช่วงวัย 18 ปี คนเรายังคงสามารถเข้าใจภาษาใหม่ๆ ได้ไวอยู่ก็จริง แต่จะไม่สามารถเรียนรู้ได้เทียบเท่าเด็กที่ยังพอมีเวลาในการเรียนรู้แบบระยะยาวมากกว่า แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเคยมีงานวิจัยจากประเทศอิสราเอลที่ทำการทดสอบกลุ่ม 3 กลุ่มแบ่งออกเป็นช่วงอายุ 8 ปี, 12 ปีและคนหนุ่มสาว (อายุไม่แน่ชัด) เพื่อให้เรียนรู้คำศัพท์ที่คิดขึ้นมาใหม่เองในเวลาไม่กี่นาที ผลที่ออกมาคือคนหนุ่มสาวสามารถทำเวลาในการจำได้ดีกว่า รองลงมาคือเด็กวัย 12 ปีและท้ายสุดคือช่วงอายุ 8 ปี นั่นหมายความว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ วัยหนุ่มสาวสามารถ “เลือกจำ” ภาษาใหม่ได้ไวมากกว่านั่นเอง

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ