ความเห็น ถาม - นักแปลตอบ

<-- แปลงเป็นตัวเลข ห้าพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน