Qualitative Methods วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

Qualitative Methods

สำหรับงานวิจัย โดยใข้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมดมีลักษณะทั่วไปบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่แตกต่างกันนั้น จะแตกต่างกันไปในแง่ของรูปแและ

วัตถุประสงค์มีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อดังต่อไป

โดยการออกแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ มีหลักเกณฑ์เช่น

กำหนดกรอบปัญหา หรือคำถามวิจัย (จากทั่วไปถึงเฉพาะเจาะจง)

การเลือกตัวอย่าง (กรณีที่มีข้อมูลจำนวนมาก)

การรวบรวมข้อมูล (การสัมภาษณ์, การสังเกตการณ์ ,เอกสาร, การถอดเสียง , ภาพถ่าย, วีดีโอ ,บันทึกในสนาม ,วารสาร, ไดเอรี่ ,บันทึก)

การวิเคราะห์ข้อมูล (พร้อมกับการรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบการวิจัยเช่น วิธีการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์คำบรรยายการจัดโครงร่าง

ประเภท กรอบแนวคิด ห้อข้อ หมวดหมู่ รูปแบบ)

ความถูกต้องและความน่าเชืือถือ การวิเคราะห์สมการ

จริยธรรมในการทำวิจัย ได้รับการยินยอม

การเริ่มเขียนงานวิจัย

รูปแบบวิธีการทำงานวิจัยประเภทนี้มีหลายแบบ เช่น case study, ethnography, phenomenology, historical, action research, content analysis, grounded theory,

generic. etc.

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ